Accueil

Agoulou ka dansé pou nannan...

Agoulou ka dansé pou nannan...

   Ki Gwadloup ki Matinik ki Milénis ki Génipa, dépi Bétjé-a ouvè sipèmarché'y, an latilié Neg ka anni kouri-vini andidan sé magazen-an akwèdi kanna ki swef ek yo ka jété kò-yo anlè primié machandiz-la ki tonbé anba lanmen yo.

   Sé konsomatè dekdek tala sanfoutépanmal ki travayè sé menm magazen-tala an grev pou blijé Bétjé-a respekté dwa-yo ek ba yo salè-a yo mérité a. Sa pa anlè kont yo pies toubannmann !  Sa sé konsomatè-tala lé__an bannn agoulou ka dansé pou nannan !__sé rapé ki an pos télévizion ki an frijidè ki an vantilatè ki an janbon ki an tjes ti-pwa, nenpot ki sa ! Dépi Bétjé-a bésé pri-a, yo ka volé anlè machandiz-la kon malfini ki wè ti-poul.

   Sa ki pli red la, sé ki laplipa sé konsomatè saf tala, sé pa gwotjap, sé pa moun ki ni anlo lajan : sé moun pep-la. Sigrétez, ti fonksionnè, enfimiez, vandez lédjim, métres-lékol kisasayésa...! Ki manniè pou nou konpwann konpowtasion-yo ? Poutji yo pa ni pies kalté solidarité ba travayè ki an grev ? Es yo pa ka wè ki Bétjé-a ka kouyonnen yo pis lè i bésé anlè tel machandiz, oblijéman, i ka wosé pri tel lot machandiz ?

   Ki manniè moun pa pé sézi an bagay ki senp ek klè kon sa ?...