Accueil

Alfred Marie-Jeanne : "Tout sé moun-lan ki konploté a, yo za ni biyé-pa-lapenn yo !"

Alfred Marie-Jeanne : "Tout sé moun-lan ki konploté a, yo za ni biyé-pa-lapenn yo !"

   Sé kon sa met-a-manyok la CTM bout plodari'y adan dènié sanblé sé militan lè MIM la. Asiré-pa-pétet, jenn moun pa konnet sa sa yé an "biyé-pa-lapenn". Sé an pawol an tan lontan pou té sa di "lettre de licenciement", an manniè pou di moun-la sé pa lapenn ankò, nou pa bizwen'w ankò.

   Es oblijéman an biyé-pa-lapenn té an bagay isalop pou fann tjou travayè asou sé bitasion-an ? Wi, pi souvan ki rarman, sé té sa, men ni délè tou éti sé travayè-a li-menm ki té ka fouté fè, ki pa té ka vini travay oben ki té ka fè travay-la mal kidonk yo té blijé mété'y déwò. Fok pa nou gadé zafè biyé-pa-lapenn tala asou an sel bò : délè sé té fot patwon-an ; dot lè, sé té fot travayè-a.

   Jòdi-jou, épi sé lwa sosial la, biyé-pa-lapenn pa ka ekzisté ankò. Ou blijé vèti travayè-a ki ni an poblem épi'y ek travayè-a ni dwa vini épi sendika'y douvan patwon-an pou sa défann lakoz-li. Lépok bitasion fini ek i pé ké janmen déviré ankò.

   Kidonk lè Alfred MARIE-JEANNE sèvi épi mo "biyé-pa-lapenn"-la adan plodari'y sé pa adan menm sans ki an tan lontan. Tout lang ka chanjé, ka mofwazé, mo ka bokanté sans. An plis adan an parti politik, pa ni patwon ek travayè. Ni an lidè épi ni moun alantou'y ka ba'y pal. Ni kolaboratè. Ni militan. Si zot wè sèten militan ka trayi lidè-a, i blijé dénonsé yo ek mandé yo pwan zafè-yo épi foutélikan. An lidè pé pa admet ki kolaboratè'y ka pwan pawol anbafey épi adversè'y pou fann fwa'y. Adan pies péyi ou pa ka wè sa !

   Jou oswè-tala, sé konplotè-a té asiz adan primié ranjé sé militan-an, fidji-yo maré bon kalté maré, fidji-yo estébékwé toubannman davwè CHABEN rété i di yo pé ké ni rékonsiliasion ek sa ki trayi'y, pati ! Pwan biyé-pa-lapenn zot épi ay garé kò-zot an lot koté !

   Lavi politik pa an bol toloman, manmay...

Pages