Accueil

ASÉ SIMEN KOUYON

Térèz Léotin
ASÉ SIMEN KOUYON

Sa vré ou pé mandé kòw ess « lavi » sé prété yo prété wou’y ? Sa vré ou pé asiré sé prété yo prété wou’y pou toulbon, é ki sé an biyé pasaj ou  trapé, pou alé san jenmen viré vini, é tousa pou pasé an ti zonng moman selman asou latè a.

Ni dé fwa éti ou ka mandé kow ess sé pass dé sekten moun sav ki lavi yo pa ta yo, ki fè yo ka simen kouyon kon yo ka fè a ? Gwo pwoblenm lan, sé ki yo sanfouté lavi yo, piss i pa ta yo, men lè ou ni an bagay pou an ti moman, ess i pa ka ta’w tou, omwen padan ti moman tala ? Sé ki délè, ou pa mandé sé fouben an ayen  yo, men yo sa touvé moyen vini chaché’w la ou yé a, asou chimen yo, pou tjwé’w an pasan, san ki yo, ayen pa rivé yo, pa menm an ti grijiti anlè fidji. 

Ess sé jendam ki pou véyé lavi sé ti jennjan an ki a chouval asou mobilett yo a, tou débiélé,  é san manman ? Ki jou sé ti manfouben tala ké konprann lavi sé ansel fwa ou ka ni’y ?  Ou pa ka pé mandé viré ba’w dott lavi, konsidiré sé an katt siléma ou ka genyen oben an titjé restoran ou lé yo ba’w, kidonk ou pé viré mandé viv, ou pa kay jenmen viré ni sa ou ka mandé a : lavi. Ou sé wouklé, ou sé pléré, ou sé lité, menmsi ou sé goumen pou pa ped lavi, lè Bazil désann pou chayé’w alé lotbò a, i ka chayé’w alé. I ka trapé’w mennen’w monté an Galilé an bon fwa, ki ou lé ki ou pa lé.

Mwen, lè man sav an bagay pa ta mwen, sé la man ka pwan toutt kalté model gwan pokosion, pou prézèvé bagay moun an ki pa ta mwen an, ankò pliss. É menm lè ou fè’y, sa pa lé di ou kay genyen.

Térèz Léotin

 

Grijiti : écorchure

Manfouben : irresponsable

Pages