Accueil

Baré vòlè, baré séléra.

Baré vòlè, baré séléra.

   Imajiné kòw Ti-Jéra ki ka koupé-raché zeb bò lawoutt la. Imajiné kòw mwa tala sé té mwa lapli é siel la anni ladjé kòy dédjeldésann tou lé jou, adan ansel gran débònasion. Imajiné kòw ki mwa tala sé pa piess zeb piess koté Ti-Jéra alé razwayé ba pèsonn. Lapli té ka tonbé Jéra rété bò kay. 

   Lapli tonbé, sa vré men ki lapli tonbé, ki soley chofé  lestonmak boug la poko konnett sézon. I pa jenmen lé pwenté  nen’y o chomaj, nonpli.  I ba’y zépon. Imajiné kòw lestonmak Ti–Jéra ka wélé é bouden’y pa ka tann Ti-Jéra kouté lidé’y i alé vòlè an zel lanmori ek an patt fig.

   Baré vòlè, baré séléra. 

   Avan i cho i tjuitt mi boug la za pri. « Comparution immédiate » kon yo ka di, kivédi rantré an djol lajol lamenm. 

   Imajiné kòw atjelman, misié Jéra grangrek la, tala ki ka koupé-raché dan an laboratwa ki ta’y adan an Linivèsité. Imajiné kòw mwa tala sé té mwa soley ki anni ladjé kòy ka chofé toupatou ek  tou lé jou. Imajiné kòw ki mwa tala sé pa piess travay piess koté misié Jéra grangrek désann fè ba pèsonn. Soley té ka chofé misié monté laplaj. Lapli pa tonbé, sé soley ki chofé sa vré, men ki lapli tonbé, ki soley ka chofé lestonmak boug la bien konnett toutt sézon. I pa jenmen pwenté  nen’y o chomaj ba’y nonpli. 

   Imajiné kòw misié Jéra grangrek lestonmak li ka pété é bouden’y bien plen é bien koré. Misié Jéra grangrek ki za ni lanmen titak two lonng  kouté mové labitid li. Pou toujou mennen tren’y é angloupé wonma an toutt sézon, i kontinié vòlè an lajan ki pa ta’y.  

   Pa ni baré vòlè ni baré séléra. Boug-la pa lajol. Afè ? pa ni afè misié Jéra grangrek. I sé ni yonn toutt konpè’y ka fè’y trennen.

                                                                                                                                                                                                                      Térèz Léotin