Accueil

Bet-long lan sé ta nou, sé pa ta yo !

Bet-long lan sé ta nou, sé pa ta yo !

   Annou sispann tjwé Bet-Long lan titak, ébé Bondié ! Ki sa i fè nou kon sa ? I pa ka terbolizé pèsonn toulitan ou pa ka chaché'y pies nana. Pi souvan ki rarman, i lonjé nan mitan an razié, ka atann tjek rat pasé pou i sa létjété anlè'y. Kivédi Bet-long lan pé viv bò lakay-ou, adan jaden'w, pannann mwa épi mwa, san ki ou sav ek san i fè'w ayen. San i séyé pitjé'w !

   I sé senbol, i sé vèvè menm, ti péyi Matinik nou an ek nou pa ni dwa fè'y disparet kon sa pou fè moun-andéwò plézi. Si zot wè sé moun-andéwò tala pè sèpan, yo ni ka pa vini lakay-nou. Pèsonn pa ka blijé yo mété pié-yo isiya, tonnan-di-sò !

   Dayè, nou sé sel koté adan bannzil karayib la éti ou ka jwenn kalté model bet-tala. I pa ka ekzisté pies dot koté ek pou rézon-tala, nou andwa pwotéjé'y pou disparet pa anni pwan'y. Moun kontan fè foto épi bet-long éti yo dépotjolé, men a ki sa sa ka sèvi ? Bet-long lan pa ni zam pou défann kò'y, sof dan'y mé fodè i sé bòdé koté'w pou mòdé'w. I preg avez ek sé blogodo selman ka pèmet li déplasé kò'y. Si ou wè ou pwoché'y ti-pa ti-pa san fè pies tanbi, asiré-pa-pétet ou pé fouté'y an kout boutou dèyè tet oben an kout koutla. Sé pa pou sa ou sé an met-pies ! Sé pa pou sa ou sé an mapipi !

   Bet-long nou an pa an zannimo ki danjéré si nou ka kité'y viv ti kò'y aladous-koulous, san anmerdé'y. Annou apwann viv épi'y olié nou siprimen'y !...

Image: 

Pages