Accueil

David Rockefeller : lè ou pa débantjé sé pa kon lè ou débantjé...

David Rockefeller : lè ou pa débantjé sé pa kon lè ou débantjé...

   Lè ou wè ou ni bidim lajan nan kont labank ou, fout sa bel, mézanmi ! Mi anvwala misié David ROCKEFELLER, an miliardèméritjen, ki swédizan té ni gran tjè, fini monté na Galilé. Pèsonn pa sav es i chapé-alé an lanfè épi lo lanmonné'y la, mé sa tout moun pou sav, sé ki i fè 6 opérasion bokantaj-tjè. Pli bel ankò : dènié-dènié a, i fè'y lè i za ni 99 lanné anlè tet-li. Kalté model opérasion-tala sé pa rédi chez bò tab menm. Dabò-pou-yonn, fok ou touvé an donè kivédi pi souvan ki rarman an moun-mò éti fanmi-li dakò pou chirijien pwan tjè'y pou ba an lot moun ki bizwen. Déziem bagay, fok donè-a ni menm krey-san ki moun-la ki ké risivwè tjè'y la, menmsi sa pa obligatwè. Twaziem bagay, fok malad-la rivé jwenn an lopital ki nawflaw adan zafè bokanté tjè épi chirijien ki mapipi..

   Kidonk pou trapé sé twa kondision-tala, fok ou lévé bonè. Si ou érisi fè yon opérasion, yon sel, sa ja an bagay ki bel toubannman, si ou rivé fè dé, sé pa dot ki an mirak ki la. Men si ou rivé fè 6 kon David ROCKEFELLER, enben anni di ou sé pres an dimi-bondié ! An plis, opéré an moun lè i ni 99 lanné ek pèmet moun-lan kontinié viv 2 lanné an plis, sa fò toubannman. Men nou tout ka wè ki sa pa posib ba tout moun. Sa ka montré ki lasanté lianné épi lajan kisiswa péyi-a éti ou ka viv la. Sé poutji Donald TRUMP, nouvo met-a-manyok lé Zéta-Zini, konmet an salopté lè zot wè i siprimé sa yo té ka kriyé OBAMACARE kivédi an sistenm ki té ka pèmet madjendjen swen kò-yo. Ki konsékans siprimasion-tala ké ni ? Nou pa bizwen katjilé anpil pou sav li : ni moun, ni an patjé moun atè lé Zéta-Zini, soutou Neg, ki ké mò davwè yo pa ni lajan pou péyé doktè oben lopital.

   Adan sistenm kapitalis-la sé kon sa i ka woulé ki nou lé ki nou pa lé ek moun abo dékrinen Kiba, kriyé'y diktati, sé sel koté asou latè, magré péyi-a pa rich, éti tout moun pé trapé swen yo bizwen pou lasanté-yo...

 

Bwet-a-mo :

 

Bokantaj-tjè : transplantation cardiaque.

Davwè : parce que.

Débantjé : sans le sou.

Dékrinen : critiquer.

Erisi : réussir.

Kivédi : c'est-à-dire.

Krey-san : groupe sanguin.

Madjendjen : prolétaire.

Mapipi : excellent.

Méritjen : américain.

Met-a-manyok : président.

Monté nan Galilé : mourir.

Nawflaw : expert ; impeccable.

Siprimasion : suppression.

Pages