Accueil

Fok nou sa kouté plodari timanmay délè

Fok nou sa kouté plodari timanmay délè

    Kouté bel pawol timanmay-tala ! Pétet zot pa ka konpwann pangnol, mé sèten zot sézi omwens yon sel mo : "Negro". Ti manzel ka di lanmanniè i fiè ras-li, i fiè koulè'y ek i fiè chivé'y. I ka di ki moun an lari ka kriyé'y "Negro", ka jouré'y oben ka tiré méprizasion ba'y, mé sé pa bagay ka fè'y pè.

   Ti fi-tala pli doubout ki anchay gran-moun ki ka anni bésé zié oben ka ajounou douvan Blan-an aloski Neg pa dwé Blan an tjou-patat. Si zot wè yonn dwé lot, sé Blan-an ki dwé Neg la davwè Neg-la travay ba'y pou ayen pannan siek-tan ek magré sa, i té ka lenndé Neg-la kou. I té ka fouté'y kout fwet, i té ka maré pié'y épi chenn.

   Belté timanmay-tala, djokté pawol-li, fièté i ni pou pwop kò'y, sé an bel lekzanp ba tou sa ki aliéné, ki asimilé, ki konpwann ras-yo pa ni valè, ki ka féré chivé-yo ek blanchi lapo-yo. Woulo-bravo, ti mafi !...