Accueil

ISTWE ZENDIEN AN TAN LONTAN

ISTWE ZENDIEN AN TAN LONTAN

Ni an istwè zendien an tan lontan ki ka di kon sa ki té ni an lépok éti tout moun té kon dé bondié toubannman. Men yo fè telman pwofitasion épi sa ki Brama, ki sé met-a-manyok tout Bondié, pwan désizion pwan pouvwè ladivinité tala an lanmen-yo ek séré'y an koté éti yo té ké enposib touvé'y. Men gwo katjil-la sé té ki koté pou té sa séré'y.

Lè zot vwè yo konvotjé lé ti Bondié pou yo sanblé ek chaché an solision pou poblem-tala, mi anvwala sa yo pwopozé : "Annou téré ladivinité ki ta nonm nan fondok latè". Men, Brama rété i di kon sa : "Awa, sa pé ké sifi, davwè nonm ké fouyé latè-a ek i ké jwenn li".

Sé ti Bondié-a rété yo réponn kon sa : "Enben, kon sa yé a, annou voltijé ladivinité-yo a nan fondok loséyan".

Men Brama viré di : "Awa ! Davwè, a an moman oben an lot, nonm ké chaché konnet sav sa ki nan bouden tout sé loséyan-an ek sèten an jou, i ké bité anlè'y ek i ké ramennen'y asou latè".

Kifè sé ti Bondié-a rété yo konkli : "Nou pa pli sav koté pou sa séré'y davwè sa ka sanm pa ni pies koté éti nonm pé pa rivé tjek jou".

Sa fè, Brama rété i di : "Mi sa nou ké fè épi ladivinité ki ta nonm : nou ké séré'y andidan pwop fondok kò'y davwè sé sel koté i pé ké janmen chonjé chèché'y".

Sé dépi tan-la, istwè an tan lontan-tala ka di, nonm fè lantou latè, i chaché bon chaché, i janbé montàn, i fè létjet nan gran dlo, i fouyé bidim tou, ka chaché an bagay ki sé anni andidan kò'y i yé."