Accueil

Izaak : twop chèlèlè pou ayen ?

Izaak : twop chèlèlè pou ayen ?

   An final-di-kont, ki Matinik ki Gwadloup, nou pa wè an patat siklòn. Lamétéo té prévwè bidim lapli ek mové van, men tan-an rété nofwap toubannman. Kifè nou blijé pozé kò-nou an ti keksion, an tou piti ti keksion : es lémetjwas, kon yo ka di Dominik, kivédi lézotorité, kontel  Lapréfekti, Rektora, Ponpié kisasyésa...pa ka fè tibwen twop. Es yo pa ka afolé popilasion-an pou ayen ?

   Nou pa lé di fok pa véyé sé siklòn-la ek gadé kiles chimen yo ka pwan, men es sa té vréman nésésè fèmen tout bagay ek koré rékomonmi sé ti péyi-nou an aloski nou té sav ki sé van-an pa té ka dépasé 90 kilomet/h ? Es lamétéo pa ka fè kon sé feyton brézilien-an épi anchay épizod ki ka viré-di menm bagay-la men épi dot pawol ?

   An tan lontan, nou pa té ni lamétéo. Granmoun té sa rikonnet a ki lè an siklòn té ké pasé ek ki fos apipré i té ké ni. Sé pou sa, asou sé bitasion-an, té ni sa yo té ka kriyé "kaz-a-van" kivédi an batiman espésial koté tout moun té kay séré lè siklòn-la té pwan balan. Malérezman, nou vini ped lakonésans-tala menm manniè nou ped ta rimed-razié.

   Pou IZAAK, pliziè grannonm té di pa té ké ni ayen. Yo té fout ni rézon !...

Pages