Accueil

JEZIKRI DWET KA MANDE PADON…

Tout sé jou-tala, atravè tout Matinik, Gwadloup ek Guiyàn, sé an sel dévalkasion moun ki ka prétann yo krétien, moun kay légliz prédié, moun ka monté chimen-di-kwa, moun ka konfésé, moun ka pwan losti. Mi bel dévosion, mésié-zé-danm !

Lè ou ka kouté sé moun-tala, ou sé konpwann sé yo ki pli dwet nan lavi-a, sé yo ki, kon ti-pawol la ka di jistiman, « mérité Bondié san konfésion ». Mé lè ou fè tan ekzaminen lavi sé Gran Krétien tala, ou ka dékouvè ki sé an bann ipokrit ki la, an bann manti-mantè, ek an plis di sa, an bann kouyon. Poutji ? Davwa si Bondié ka ekzisté vréman kon yo ka di a, es sé moun-tala konpwann yo pé kouyonnen’y ? Es yo konpwann yo pé fè’y pwan dlo mouchach pou let ?

Lè, pa ekzanp, ou ka fè 3 timoun épi twa papa diféran san jenmen mayé an sel fwa adan lavi’w, es ou ni dwa ba moun lison moralité ? Es ou ni dwa kritiké lézot, jijé konpowtasion lézot ? Lè ou té ka koké anlè mari’w toupannan ou té ka fè kò’w pasé pou fanm ki pli dwet asou latè, es ou ni dwa pòté jijman asou lézot ?

Enben, sé sé kalté moun-tala ki ka plen légliz, ki ka défilé adan laposésion, ki ka prédié pli wo ek pli fò, ki toujou ka sité Labib. Mé sa ki pli led la, sé ki yo ka chayé timoun-yo dèyè yo aloski sé timoun-tala ka bien wè ki manniè paran-yo ka konpowté kò-yo adan lav itou lé jou. Sé timoun-tala ka bien rimatjé ki nonm ka défilé an kay-la, ki lajan ka sèvi pou achté kouyonnad kon « Grand écran » oben « Iphone », si sé pa bijou. Mi lekzanp ba timoun-nou !

Adan tou sa, sé pa sé ipokrit-tala ki ka mandé padon, sé Jézikri, sé Bondié ki dwet ka mandé padon afos zowey-yo las tann pawol ek prédié ki pa ni pies kalté sensérité adan yo.

Mi fè !

Pages