Accueil

Ki sa sa pé fouté nou ?

Ki sa sa pé fouté nou ?

   Gangan-nou (ancêtres) pa té ni lo zouti-a nou ni anba lanmen-nou a jòdi-jou dépi télévizion, entènet, tablet, téléfòn powtab, Fesbouk kisasayésa (etc.), men nou blijé pozé kò-nou an ti keksion : es yo pa té mwen apoda (stupide) ki nou ? Davwè (parce que) lè nou ka fè tan jété an zié anlè lanmanniè nou ka sèvi sé bel zouti modèn tala, nou ka konstaté ki yo pa djè rann nou pi entèlijan. Anni gadé : lè tjek aksidan ka fet, olié nou pòté soukou ba sé moun-lan ki pwan fè a, primié bagay nou ka touvé pou fè, sé ralé téléfòn powtab nou déwò pou sa fè foto ek lamenm apré, kouri-mété sé foto-tala anlè paj Fesbouk nou. Sé moun-lan pé ka mò atè-a, yo abo ka pléré, ka djélé, ka jenmi, sa pa poblem-nou ! Sa ki konté ba nou, sé pwan foto pou apré nou di sé nou primié ki té pwan foto aksidan-an.

   An lot bagay ankò, sé labitid nou pwan suiv lavi moun ki séleb adan mwenn ti détay ek palé anchay pawol flo (creuses) anlè sa nou rimatjé a konsidiré sa té ni pies kalté pòtalans (importance). Nou enmen soutou véyé lavi Neg méritjen (américains) ki séleb kivédi (c'est-à-dire) mizisien, chantè, aktè, ganmez (mannequins) oben sa ki ka fè politik.  Kontel (par exemple) lasimenn pasé, tout moun bat djol-yo asou zafè Michèle OBAMA, madanm ansien met-a-manyok (président) lé Zéta-Zini, pa té ka féré(défriser) chivé'y ankò ek té ka pòté chivé ki natirel atjelman. Fok té wè moun matjé bagay asou sa anlè Fesbouk konsidiré sé té an nov (nouvelle) ki té ni anchay pòtalans. Jis ni fanm ki matjé : "Enfin, j'attendais ça depuis longtemps !"Akwèdi (comme si) chivé Man OBAMA, ki i féré ki i grennen, té pé chanjé ayen adan sitiasion Neg méritjen ek lézot Neg asou latè. An plis, lé OBAMA ka viv atjelman adan an bidim kay ek an éditè ba yo konmen million dola pou sa matjé mémwè-yo. Kidonk lè nou ka otjipé kò-nou di sé moun-tala, nou ka ped tan-nou ek nou riditjil an plis.

   Sé menm manniè pou chantez nègres méritjen an, Janet JACKSON,  sésé (sœur) Michael, ki fè an yich a 50 lanné asou tet-li. Déjà-pou-yonn, moun té palé palé-yo anlè zafè i té mayé épi an prens arab ki miliardè ; apré, yo té palé pawol initil asou zafè, manzel pi vié di dis lanné ki boug-la ; mi atjelman, yo ka bat bouch-yo asou zafè i démayé (divorcer) épi prens arab la apenn twa mwa apré ti bébé yo né. Sa sa pé fouté zot ? Sa sa pé fouté nou ? Olié nou sèvi sé nouvo zouti teknolojik la nou ni a pou kiltivé kò-nou, pou apwann bagay ki sérié, nou ka pasé tan nou ka makrélé anlè yo kon sé moun an tan lontan an té ka fè. Sof ki an tan lontan, ou té ka makrélé dépi finet kay-ou ek sa pa té grav, men jòdi-jou, lè ou wè ou ka makrélé asou Fesbouk, sé tout moun asou latè ki pé wè sa !!!

   Kon sa yé a, nou pa djè pé di ki nou pli douvan ki gangan-nou a pies kalté nivo...