Accueil

Kontè a Azérot menm

Térez LEOTIN
Kontè a Azérot menm

   Azérot viré pasé Sent-Mari. Kon toutt moun ki genyen i dwett ka atann félisitasion. Sa vré nou pa asou menm larel lidé politik Azérot, é aprézan ankò mwens,  nou pa dakò épi toutt pawol misié a, é adan yo ni yonn-dé ki ka jennen nou menm. Nou ka mandé kònou ess sé viktwa’y la ki monté an tett li ki ka fè’y palé di « charnié » ? 

   «  Man kay fè an charnié épi yo toutt, é man kay mété yo adan menm foss la. Yo toutt mò politikman parlan…. »

   Ess Nestò Azérot pa  sav sa an charnié yé ? Nou pa lé kwè  i ka sèvi an mo san konnett foss li. 

   An mè, an dépité-mè ki ka pèmett kòy  di i kay fè an charnié pou mété tousa ki pa té dakò i viré pasé mè ?  Sa ka sanm pawol didaktè, kouman ! I ka di lézott diktatè. Sé dèyè diktatè ki ni diktatè ? Éti nou ka alé lènou ka tann dé pawol dékalboran kon sé tala, étila mè a, Nestò Azérot ka montré i pa lé ni lopozision an fass li ?

   Misié limè, misié li dépité, lè nou  sav kouman ou enmen di moun :

   «  Bondié enmen’w Entel, mwen tou man kontan’w. » I té dwé di : `

   « Entel Bondié enmen’w, mwen man kontan vwa a ou kay dépozé an lizolwè a ban mwen an. »

   Sa vré nou an novanm, sa vré novanm sé mwa éti toutt moun ka désann senmitjè onoré sa ki mò, ess sé pass ou ka frékanté senmitjè titak twop, titak twop sé jou tala, ki fè an tett ou kon adan bouch ou nou ni otan « charnié » ka fè siwawa ?  

   Pou zafè « charnié » tala nou ka ba’w  an bel gwo zéwo, an zéwo pwenté. 

   Térèz Léotin

Commentaires

Véyative | 28/11/2017 - 04:59 :
Cet homme est dangereux et le peuple aveuglé . Un vrai croyant n'aurait jamais employé de tels propos . Le Pen avait été condamné pour des propos similaires ( durafour crématoire, détail de l'histoire....etc) . Ne peut -on porter plainte? En tout cas politiquement , il se sert des gens pour assouvir sa soif de pouvoir. Nilor, Nadeau, votre tour aussi arrivera, il vous écrabouillera. Comme dirait l'autre " que Dieu garde la Martinique"!

Pages