Accueil

KREYOLAD 224

Par Jid

{{Lakot karayib}}

Té ni Tour siklis, avan Tour yol-la, sé gomié-a désidè fè Tour karayib-yo. Sa yo mantjé ?
Sé mésié ki lé rété otantik, ka goumen red pou gadé non kréyol gomié-yo, magré yo ni mwens lajan esponnsor.
«{Mwen pa sav}» sa ki rivé «{Chaben-an}», mé lè «{Oséanis}» ek «{Grendor}» di «{Welkom}» ! misié té kontrarié. Yo té lé palé an kout anglé ba touris ek vakansié ka bronzé asou plaj sé jou-tala.

Ni an boug lékipaj ki di bien fò pou tout moun tann :
- «{Bay lavi}» !
Misié ki poko té dékolé rivé abò an «{Tonbé lévé}». Chofè-a di’y :
- «{Pa mò swef}»!
I réponn :
- “{Mwen pa sav}”, pas man alé anlè an “{Sizièm kontinan}”.

Adan tout zafè-tala David ki ni laj an jenn tiboug, i pa vini an kous. Ni an malpalan (sé pa sa ki mantjé) ki di :
- I démisioné !
Mé anlot annafè réponn, sé pa an yol selman éti ou ka jwenn moun ka kayé. Anni gadé sa ki rivé adan an parti politik. Ou sé di ni yonn dé boug ki enmen jwé sèbi.
An bel kout zo fet pabò Lanmanten. Ant Fodfrans épi Karbé wonz moun chapé lapo-yo. Asiparé yo pa té djè alèz, dépi kon Piè vini prézidan alaplas Serjo.
Adan sé démisionè-a, ni yonn ki pa ni toupé pies, mi sa i di :
- Man pé pa tjenbé ankò, pas gazolin-la ka wosé é man pa rivé trapé an manda !

Ni an tijennjan ki jik mété kòy ka brè lè i tann sa. Timisié ka fè mélanj esplozif. Magré lésans-la wosé, i ka mélanjé’y épi labiè. Dévenn pou’y i lonjé dan an bièw.

Manmay, fo zot véyatif pandan vakans-tala. Jété zié anlè tianmay, sirtou sé tibray-la, pas vakans zot pé gaté, lè zot ké alé bò lanmè pou wè kous gomié anlè kot karayib-la.

Pages