Accueil

Laliwondaj liméwo 17 - Dézyèm PENGA/PANGA : Koulè Zabriko.

Hector POULLET
Laliwondaj liméwo 17 - Dézyèm PENGA/PANGA : Koulè Zabriko.

ALABRI

Danjé opéyi !

Danjé-la  la pou onfwa-lamenm, adan sé 24trè-la ka vini la.

Pa pèd fil a-w, suiv kijan movétan-la ka kontinyé vansé.

Tout gadri-timoun évè lékòl pou fèmé.

Kanmenmsa moun andwa kontinyé woulé asi travay a-yo.

Garé tousa van pé rive chayé, mété-yo alabri.

Mété zannimo alabri.

Vèy a byen baré pòt é finèt èvè planch épi bouché tout tou èvè jwen papyé-jounal pou opozé dlo-lapli rantré.

Gadévwè sa ou tini an kaz-la pou sizoka (konsèv, dlo, pil-lèkrik…)

Wou gadé ankò si on byen ni ladrès-téléfonn a koté pli pré kaz a-w otila moun pé ay kaché kò a-yo.

Prévwa kijan, ki chimen,  ou kay pé pwan pou rivé chapé si ou oblijé bandonné la ou yé la.

Fòs

Pages