Accueil

Lantèman Pr Jean Bernabé : an zétwel nef ké kléré nan siel

Lantèman Pr Jean Bernabé : an zétwel nef ké kléré nan siel

   Oswè-a ni an zétwel nef ki pati-monté nan siel-la, jik pa koté Galilé. Zétwel-tala ké kléré sitelman fò ki i ké klèsi nwèsè lannuit-la ek lè douvan-jou ké fè tan paret, i ké la toujou, dwet-pitjet. Zétwel-tala sé ta an pwofésè mapipi (extraordinaire), an nonm ki fè bidim wouchach (recherches) asou lang é kilti kréyol la. Nonm-tala, tit-li (nom) sé té Jean BERNABE. Pwofésè Jean Bernabé ki woulé pasé 30 lanné andidan Linivèsité-nou an ek ki fòmé tibwen étidian. Ki goumen pou mété an Lisans ek an Mastè doubout, an plis di an CAPES kréyol, tiraj-la (concours) ki ka pèmet rikrité pwofésè kréyol pou lékol sigondè.

   Jean BERNABE pati kay Man Moun kon sé kontè-a ka di adan sé lavéyé-a, mé la éti i yé a atjelman, asiré-pa-pétet, i ka jété an zié anlè nou ek i ka mété nou anba poteksion'y. Lantèman'y woulé atè légliz Belvi, Fodfwans, mardi 18 avril, a 11è di maten. Fanmi'y li, madanm-li, yich-li té sanblé pou sa gloriyé'y (rendre hommage) an dènié fwa. Kouzen'y, kontè Joby BERNABE, li an bel poem ta Jan yo ka kriyé "MATINOIA" ; Daniel BARDURY, ki fè an tez doktora asou kréyol épi'y, di dé-mo-kat-pawol ki té fò toubannman tou (aussi).

   Adan sé moun-la ki té vini a, té ni vié frè Jean BERNABE kontel Raphaël CONFIANT, Gabriel LUCE, Jean-Louis FONSAT, Daniel DOBAT (Mandibèlè), Roland DAVIDAS, Georges-Henri LEOTIN, Marijosé SAINT-LOUIS, Judes DURANTY, Adams KWATEH, Anique SYLVESTRE kisasayésa (etc)... Té ni anlo pwofésè sètifié kréyol, té ni nonm ek fanm politik kontel Alfred MARIE-JEANNE, Francis CAROLE ek Marie-Hélène LEOTIN. Té ni koleg ek personnel administratif Jean BERNABE lafak dé Let, lafak Dwa ek Lafak Sians.

   Lè lè-a rivé pou té mété sertjez-la (cercueil) nan kavo-a, adan senmitiè Trabo, an ti fifin-lapli koumansé tonbé pou sa dousi titak lapenn tout sé moun-la ki té la a. An ti fifinn lapli ki migannen (se mêler) épi dlo-pléré sé moun-lan ki té vini di Jean BERNABE ovwè a...

Image: 

Pages