Accueil

Légliz reskonsab lestravay Neg tou !

Légliz reskonsab lestravay Neg tou !

   Dépi yonndé tan, Légliz katolik ka pòté mannev pou fè moun kwè i pa ni pies reskonsabilité adan vakabonnajri lestravay-la abo (bien que/although) tout moun sav sa pa vré. Dabò-pou-yonn, sé pap-la té ka béni sé bato-a ki té ka pati ki pou l'Afrik ki pou l'Anmérik ek sé an non Jézikri sé Niopen-an (européen/european) mété lanmen asou pres tout planet-la. Ansanm (dès que/as soon as), yo té ka débatjé an koté, primié bagay yo té ka fè sé té planté an bidim lakwa ek dézienm bagay, sé té blijé sé moun-natifnatal la (autochtone/indigenous people) bandonnen pwop kwayans-yo ek pwop rilijion-yo.

   Si yo té ka dérifizé, sé Niopen-an té ka fouté fizi an tjou-yo ek té ka sazinen yo san pies kalté fonntjè (sentiment/feeling). Sé kon sa yo blijé Neg, Amérendien, Polinézien kisasayésa (etc.) vini krétien. Fizi dabò ! Labib apré ! Menn pi mové ankò : Légliz katolik té konplis lestravay Neg pannan pasé 3 siek ek bon enpé labé té ni bitasion ek djouk (esclave/slave) ka djoubaké (travailler dur/to work hard) ba yo. Légliz katolik pa janmen kondanen lestravay ! Manti a sé moun-la ki ka prétann sa jòdi-jou a.

   Fok pa nou tonbé adan zatrap Monséyè ek labé ki lé fè nou kwè ki légliz té blan kon lannej. Okontrè, menm manniè pou sé kolon-an, sé kapitalis-la, sé pap-la ek sé labé-a ni an gwo reskonsabilité adan salopté yo fè Neg kivédi chayé-yo vini l'Anmérik dépi l'Afrik épi blijé yo koupé kann oben ranmasé koton adan bitasion Bétjé.

   Neg té ni pwop rilijion-yo lè yo té ka viv atè l'Afrik...

Pages