Accueil

LETCHIMY KA FÈ MOVÉ CHABEN !

Adan ti péyi Matinik-nou an, moun ki sipozé lévé faché, lévé mouch wouj kon nou ka di an bon grenn kréyol-la, sé Chaben. An chaben toujou paré pou vréyé lavwa, lévé ladjè oben goumen épi moun lè zot wè i pa dakò épi an bagay. Sé an kalté model ras ki pa ka fè lafet menm-menm-menm.

Misié Letchimy, met-a-manyok La-Réjion, pa an chaben. I sé on Zendien é sé moun-tala sipozé kalm, nofwap kon yo ka di Gwadloup. Yo pa ni labitid fè gwo so ek yo pa ka djè trapé bout-djol oben goumen épi moun. Kidonk ki sa ka woulé nan lespri Letchimy dépi i vini met-pies péyi-a ? Poutji, pi souvan ki rarman, i ka ped kontwol nef-li ? Poutji i toujou ni tjek vié pawol pou vréyé an fidji moun éti i pa dakò épi yo ? Erez-di-bonnè, séyans La-Réjion ritransmet latélé ek tout pep-la pé vwè konpowtasion’y ek ta bra-dwet li manzè Conconne. Konpowtasion-yo, adan dives lokazion, pa an konpowtasion nou ka atann di éli ki ka dirijé an péyi, menmsi pouvwè sé éli-tala pa djè gran. Ni an minimom respé pou ni ba sé advèsè’w la, soutou lè ou sav ki pep-la ka gadé’w ek ka kouté’w latélé.

Es Sézè té ké asepté dé atitid kon sa ? Es i té ké dakò épi sé vié pawol-la sé éli PPM-la ni labitid sòti a ? Nou pa ka kwè. Ki Sézè, ki Darsiè, ki Klod Liz (lè i té adan PPM) pa janmen jouré advèsè-yo ni chaché lévé lanmen anlè yo. Délè, diskision-an té ka red, gwo dézod té ka pété, mé chak moun-lan té sav fok i té rété nan grandè’y. Té ni an larel yo té sav fok pa yo té janbé, sinon yo té ké tonbé adan lavakabonnajri. Enben, pou nouvo PPM-la, ou sé di larel-tala anni disparet. Jénérasion éli 40 ek 50 lanné a ki ka mennen PPM jòdi-jou, jénérasion éti Sej Letchimy sé patwon-yo, pa ni pies respé ba ladémokrasi. Ba yo, an advèsè sé pa ayen dot ki an lènmi ek sé pou sa fok dékalé’y. Kantapou politik ti-fanmi (népotisme) ek ti-konpè (clientélisme) yo ka mennen an, an jou, pep-la ké mandé yo kont. Asiré pa pétet !

Kifè lot jou-a, lè maren-péchè vini diskité La-Réjion asou zafè klowdékòn-lan ek blokaj pò-a, Letchimy anni déblozé anlè Cambussy, chef sendika a ek Met Jermani ki sé avoka sé péchè-a. Dabò pou yonn, i rifizé ki avoka-a partisipé adan kozé-a épi i fini pa asepté, mé i ekzijé ki misié koud bouch-li !!! Poutji sa ? Dapré Letchimy, sé davwè Met Jermani té manti anlè’y latélé. Lè an sispansion séyans fet, avoka-a mandé Letchimy ba’y lesplikasion davwè i pa ka chonjé kiles jou i té manti anlè’y, Letchimy anni lévé mouch-wouj ek i voltijé an chez alé. Lè Cambussy éséyé tjenbé’y, i bouré Cambussy !!! Tou sa fet andidan La-Réjion, adan gran sal délibérasion-an, douvan an patjé maren-péchè ki ka pwan fè dépi Léta fwansé opozé yo péché pis klowdékòn pwézonnen ki pwéson ki langous. Maren-péchè ki pa ni lajan pou swen fanmi-yo ankò aloski yo pa ni an patat reskonsabilité adan pwézonnaj péyi-a ek lanmè-a !!!

Pannan 30 lanné éti Bétjé dévidé klowdékèon alé-pou-viré andidan péyi-a, pies éli PPM pa janmen wouvè bouch-li pou vréyé labou kont sa. Lè eskandal-la pété an 2007, PPM akizé moun (Assaupamar, Ecologie Urbaine etc.), ki té dénonsé pwézonnaj-la, di chaché dépotjolé lékonomi Matinik !!! Pandan tan-an, menm Léta fwansé rikonnet ki té ni an pwoblem ek yo jik mété an plan doubout ek yo ladjé 33 million éwo pou chèché tjek solision. Kidonk asou zafè klowdékòn-la, PPM montré kò’y konplis di sé bétjé-a ek mi anvwala yo ka kontinié pis olié défann sé maren-péchè a, met-a-manyok PPM ka pres goumen épi yo !!!

Adan ki léta nou yé a, tonnan di sò ?

Pages