Accueil

Makoumè épi zanmiyez pa fè pèsonn ayen

Makoumè épi zanmiyez pa fè pèsonn ayen

   Jòdi-a, 17 mé, sé an jounen toutwonlatè (international) pou sa goumen kont rayisans (haine/hate) ki ka woulé kont moun ki makoumè, ki zanmiyez (lesbienne/lesbian)  oben ki mofwazé (changer/to change) nati (sex/sex) yo. Menm si anlo moun ka rifizé rikonnet li, yo ka pwan bon fè adan pres tout péyi asou latè, sof adan yonndé ki, pou laplipa, sé péyi ki oksidantal. Makonmè, zanmiyez ek bokantè-nati (transgenre/transgender) ka sibi méprizasion dépi nanni-nannan, dépi limanité ek lasosiété ka ekzisté, men sé pa sa selman : délè oben adan dé serten péyi, yo ka lenndé yo kou (rouer de/to thrash) ek menm, déparfwa, tjwé yo. Akondi sé moun-tala sé zannimo toubannman ! Pres tout rilijion ka rijété yo, ka kondané yo, davwè (parce que/because) yo ka prétann ki Bondié mété nonm asou latè pou viv épi fanm, pa pou viv épi an lot nonm. Bondié pa lé non pli ki fanm viv épi fanm.

   Nou pa kay ped tan nou antré adan diskision ki initil kontel Bondié di sisi, Labib Oben Lèkoran di sila. Nou ké pozé an sel keksion, yon sel ti keksion : ki sa an makoumè, an zanmiyez oben an bokantè-nati fè zot ? An kiles manniè yo ka terbolizé lavi-zot ? Poutji zot toujou paré pété fwa-yo aloski sé moun ki ka soufè adan an sosiété ki ka rijété yo ?

   Lè nou ka chaché réponn keksion-tala an manniè ki rasionnel, nou blijé réponn ki makonmè, zanmiyez ek bokantè-nati pa ka fè pèsonn hak (rien/nothing). Sa vré ki anpami yo ni ki kriminel, men ni kriminel tou (aussi/too) andidan sosiété "nowmal" la. Lè an nonm anviolé an tifi, es i pli "nowmal" ki an nonm ki anviolé an ti gason ? Ki diférans ki ni ant lé dé salopé-tala ? Pies kalté diférans ! Sof ki sosiété-a ka dékalé (démolir/to demolish) plis dézienm-la ki primié-a, bagay ki toutafetman kouyon ek enjis.

   Makoumè, zanmiyez ek bokantè-nati pa fè pèsonn hak. Annou fouté yo lapé !...

Pages