Accueil

Mamadou, kouri boug-mwen ! Difé nan prel-yo !

Mamadou, kouri boug-mwen ! Difé nan prel-yo !

   Dépi ou kouri-monté-désann an imeb konmen létaj pou sa sové lavi an ti bolonm sirè ki té chapé-tonbé davwè i té sispann kò'y nan balkon lakay-li, ou vini an kalté met-pies. An mapipi ! Met-a-manyok la Fwans ka natiralizé'w an sis-kat-dé ; met-a-manyok Mali, péyi natif-natal ou, ka téléfònen'w pou di'w déviré pou i sa anboché'w adan larmé'y.

   Zafè'w ka woulé obidjoul, boug, i ka maché nawflaw.

   Men pengad an ti bagay, silon nouvel ki sòti adan dives gran média, ni an latilié fanm lavil Pari ki paré pou imité ti-bolonm sirè a magré yo sav ki imité ka détenn. Yonndé za fouté tjou-yo tou-touni, kon anlè foto-a ki ka ilistré artik-tala, ek yo la wouklé :

   "Mamadou doudou-chouchou-makouklou-kouliwou, vini sové mwen !"

   Pa kouté sé manzel-tala, boug ! Davwè si ou kité yo sikré zorey-ou épi ou koumansé monté asou imeb pou sa sové yo tou, asiré-pa-pétet baton-kako'w la ké izé adan an batzié. Davwè chonjé pawol gran moun lontan :

   "Lopéra pa ka izé, mé baton-kako ka izé !"

   Kidonk pwan kouri, boug ! Difé nan prel sé madigwàn-tala !...

Pages