Accueil

MAN RÉTÉ MAN CHONJÉ

Térèz Léotin
MAN RÉTÉ MAN CHONJÉ

MAN RÉTÉ MAN CHONJÉ

Bonmaten-an man rété man chonjé

Nou pa kay pé bokanté lidé

Kon toubannman

Chak simenn

Nou té ni labitid antwouvè lapott tan-an :

Pou pran dé mo katt pawol

Pou dé mo twa pawol

É pou fini

An sitjett-an sitjett

San gaspiyé piess pawol

Piss gòjett té ka vini koré  yo

Pou pa té ba’w genyen

Aloss lidé mwen pati kouri lapikoré

Asou tousa man dwé’w

Toutt lafoss ou ban mwen

Pòté ou pòté mwen

Djòkté ou montré mwen

Konfians mwen ou lévé

Volonté’w ki tjenbé’w pou asiré nou

Akondi pawol-la

Ki lè ou ni kouraj

Lanmò ka fè mal mwens.

Nou lwen rivé témérè kon’w.

Man pran plim mwen

É dlozié mwen palé palé’y

Sé pléré man pléré’w

Misié Jan Bernabé.

Wi, sé pléré man pléré’w !

Man pléré zanmi mwen, frè-a, nonm-lan

Men man tjenbé tjè lamenm

Asiré man asiré ou té monté adan  Pantéyon-an

Houmfo toutt sé Bondié–a

Éti lespri’w pati kontinié konba’y

Pòté klérans li nan savann Abolay :

Pou konésans ek larikonésans lang nou an

Toupatou, é toulonng.
 

Térèz Léotin

Pages