Accueil

Manzel foukan anlè'y épi tout lanmonné-a

Manzel foukan anlè'y épi tout lanmonné-a

 

   Sé pa primié fwa an zatrap kon sa ka fet !

   Men Neg tèbè sitelman an tjou-yo ki yo pa ka pwan lison pies. Sé kon sa an foutbalè Kot-Divwè, an foutbalè mapipi ki jwé adan gran kleb kontel Arsenal (Anglitè) ek Galatasaray (Tirki) ka mandé chien pen adan métwo Pari a jòdi-jou. Wi, misié tounen djonmpi (clochard/tramp) ! I ka maché épi vié rad sal ek chiré alè'y ek i ka madianné 1 éwo ba tout moun ka pasé, ka sanm an zonbi toubannman. 

   Non foutbalè ivwaryen-tala ? Emmanuel EBOUE ! Lè misié té ka kraché-difé anlè téren foutbol ek genyen bon lanmonné (million menm !), i fè tan mayé épi an bel ti manzel blan kon lannej. EBOUE té tou fiè bo kapistrel-li a douvan flach sé fotograf-la davwè (parce que/because) i konpwann i té an "zétwel" (an "star" kon jounalis ni labitid di). Men mi anvwala misié trapé poblem ek yo sispann li pou 1 lanné. Kivédi EBOUE rété 1 lanné san risivwè pies kalté salè. Ki sa bel ti kapistrel-i a fè ? Olié i ba misié pal (soutien/help), kon sé li ki té ka jéré lajan ek rékolonmi foutbalè-a, i foukan asou misié épi tout lajan-an !!!

   Pa ni hak (rien/nothing) ki ilégal adan sa davwè si ou sifizanman kouyon pou asepté ni "kont ansanm-ansanm" épi madanm-ou, enben madanm-ou ni dwa tiré tout lajan i lé anlè kont-lan. Sé sa madanm EBOUE fè toupannan i mandé misié démayé (divorcer/to divorce). Sé pa primié fwa an vakabonnajri kon sa ka fet. Ni anlo foutbalè neg ki ritouvé kò-yo épi poch-yo plen kourandè palakoz an madanm blan. Sa pa lé di ki tout fanm blan kon sa, ni Nègres ki salop tou (aussi/tou), mé sa ka montré ki dépi an Neg rivé adan an wotè, kisiswa domèn-la, lespri'y ka anni foukan ek i pa ka réfléchi pies ankò. I ka konpwann i vini Blan !...