Accueil

MI KON SA AN MOUN KA ANNI PED LAVI'Y !

MI KON SA AN MOUN KA ANNI PED LAVI'Y !

Lot jou-oswè-a, an madanm, ki té ni 62 lanné anlè tet-li, té ka travèsé lawout Senn-Térez la, lè zot wè an ti vakabon ki té asou an moto anni konyen'y blogodo. Ti salop-la té ka kabré moto'y ek i ped kontwol moto-a silon sa pliziè moun ki wè aksidan-an di. Nov-tala fè twa lin adan jounal-papié ek dé minit adan jounal-télé épi jou-landimen an, tout moun té za bliyé sa net-é-pwop. Sé pa jòdi nou pé wè an bann vakabon anlè moto ka fè kous-kouri anlè lawout-la ki prévwè pou sé lotobis TCSP a oben ka kabré moto'yo pou, kon yo ka di adan langaj-yo, "kabré labet an i". Sa ki pli red la, sé ki dé sèten parti politik té ka soutiré sé mésié an vis pis nou wè an fanm ki té éli adan sa yo té ka kriyé nan lépok-la La-Réjion, ka dansé ek ka brennen bonda'y asou an lestrad anlè an mizik ki ka gloriyé kabraj moto : "La chorée du sud".

An moun pé pa anni ped lavi'y kon sa pou-lapéti an bann initil ki pa ni hak pou fè ek ki ka pasé tan-yo ka vòlè bagay moun, ka bratjé moun oben ka vann ladwog. Sé kontel komèsan Sen-Mari a ki ped ta'y la tou lasimenn pasé a davwè i té za wonzè di swè ek i té ka fèmen isnak-li. An isalop sòti la i sòti a épi i mandé'y an bwè. Komèsan-an réponn i za fèmen. Enben ki sa salop-la fè ? I pa fè ni yonn ni dé, i anni ralé an pistolé épi i tjwé komèsan-an. Sé kalté konpowtasion-tala ka montré ki adan ti péyi Matinik la, tout kalté model chien-fè ni dwa fè sa yo lé. Ki yo sé chien-fè a kravat kon sé boug CEREGMIA-a ki yo sé ti chien-fè ka volé mobilet, yo tout la konpwann lavi-a sé an bol toloman. Yo ka jouré'w, minasé'w, ba'w kou oben fouté'w an kout fizi san ki ni manblo ni lajistis pini yo an manniè ki sérié.

   Douvan an kalté model sitiasion kon sa ki sa nou pé fè ? Nou ké abo désann nan lari, manifesté, fè kout-djel anlè radio, matjé artik kon tala zot la ka li a, sa pé ké sèvi an tjou-patat. Mèyè atjèman fok moun ké adopté an lot atitid pa rapot a sé mésié ek prévwè tjek manniè riposté lè yo ka atatjé. Yo ké di ki lalwa fwansé ka défann ou fè lajistis wou menm, men lè ou ka konstaté ki menm lajistis-tala pa ka fè débouya pou mété an milié adan sa, es ou ké rété la, djel-ou kalé, ka atann an baldéblozé zékal-tet ou oben an moto voltijé'w an razié ?

   Sé an keksion éti fok nou tout la pozé kò-nou ?...

 

Bwet-a-mo :

 

Davwè : parce que.

Déblozé : exploser.

Gloriyé : célébrer.

Hak : rien.

Konpowtasion : comportement.

Kontel : par exemple.

Manblo : policier.

Mété an milié : mettre de l'ordre.

Mèyè : peut-être.

Net-é-pwop : complètement.

Nov : nouvelle.

Pou-lapéti : à cause de.

Soutiré an vis : se montrer complaisant envers.

Tou : aussi.

 

Pages