Accueil

Mi sézon mango-basiyak rivé, manmay-la !

Mi sézon mango-basiyak rivé, manmay-la !

   Kalté mango-tala sé pa nenpot kalté mango. Sé anni atè ti lilet Matinik la i ka lévé asiparé ek lè kouzen la Karayib nou ka vini wè nou, yo ka étonnen bon étonnen anfwa yo tjenbé yonn ek yo ba an kout dan adan lapo tikté'y la.

   Tit-li sé mango-basiyak oben basiyak toubannman.
   I pa ka ba lari oben chimen lakanpay chenn kon mango-vè a. I pa ka fè ganm kon mang-Jili a. I pa ka mété miks-li déwò kon mang-koko-bef la. I pa ka mété an wob sousounkléré alè'y kon mango-zéfirin la. Pié mango-basiyak la ka lévé li-yonn nan bonmitan savann, asou kan mòn, adan jaden moun jik an vil délè. Konsidiré i fiè kité fiè ka alé !
   Sé ki mango-basiyak la ni an sigré. An bel sigré : ji'y ni an gou alkol, pres an gou wonm, men i pa ka fè'w ped lespri'w, i pa ka boulé'w. Kalté model alkol tala ni an non ki grangrek : térébantin. I pa ka boulé'w men i danjéré davwè i ka ba'w lanvi gloubap basiyak san rété, alé-pou-viré. Tansion trapé ladjidjit, wi !
   Si ou anba pié-a, ou pa menm bizwen trapé an golet pou sa tjuiyi'y. Atè-a, anba lonbraj-li, chak bromaten, an latilié basiyak ka fè tan tonbé ek sifi ou pwopté lapo-yo, menm lè mango-a kalbosé, pou ou sa tété dwet-ou adan an batzié.
   Sézon basiyak rivé épi mwa avril la. Lè ou ka fè an lapomnad lakanpay, ou blijé santi bel lodè'y la ki van-an ka chayé-alé toupatou. Sé pou sa tout zibié Matinik jaja basiyak. Yo ka anni fè bawouf toubannman anlè sé piébwa-a ek yo ka foulbak lestonmak-yo bonmaten-anmidi-oswè toupannan yo ka chanté.
   Si zot wè an moun di kon sa i pa enmen basiyak sé ki i pa toutafetman Matinitjé...