Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

MÒN BLAN, RITJILÉ SELMAN 4/4 ESTEFAN-ADALBÈ A KA RITJILÉ

Chabine Lamontay
MÒN BLAN, RITJILÉ SELMAN 4/4 ESTEFAN-ADALBÈ A KA RITJILÉ

   Estéfàn-Adalbè sé an boug ki ni madanm-li, men dépi ankazaj-la, i té ka espéré an sel bagay : ritounen pomnen toupatou épi ti-madigwàn-li an.

   I bien enmen madanm-li a men dépi yonndé tan ayen ki prédié i ka prédié ek sa ka koumansé terbolizé'y davwè i pa ka chonjé'y oben pran wotè'y ankò. I pa menm paré pou fè soup-zabitan an ba'y  abo i té ka fè'y tou lé samdi oswè. 

   Sé konsidiré i té touvé an lot mari menmsi i mayé épi Estéfàn-Adalbè dépi pasé ven lanné. I ka rifizé alé fè ponponm épi'y ek i toujou séré nan fondok cham-li an chimiz-di-nuit. Délè, tet-li pa menm penyen ek i ni papiyot ek sa ka égri bon égri Estéfàn-Adalbè pas i pa té kon sa avan.

  Kifè Estéfàn-Adalbè touvé an ti madanm pou pasé moman ki luil-doliv men dépi ankazaj-la, tout krab-la mò an bari-a ek i tann di anlè radio-bwapatat ki jenn fanm-li a touvé anlot doudou ki ka ponmnen'y toupatou abò an 4/4. 

   Estéfàn-Adalbè pa pran sa pies ek i trapé an gwopwel. Men an jou, i risouwè an Watsap éti an misié té ka di ou pé koumandé an kat-kat asou Enternet ek i key livré'y lakay-ou. Ou pa menm bizwen déplasé kò'w. Abo 4/4-la té za ni an bon laj, anlè foto-a ou té ka wè i té obijoul toujou. Men kon Estéfàn-Adalbè pa té pé di madanm-li a ayen pou i pa té trapé pies bab épi'y, i pa té pé achté 4/4-la a distans épi kat-blé a pas kont-lan, sé té an kont-bwaré épi madanm-li. Kidonk i désidé jann misié-a ki té ka vann loto-a adan an estasion-sèvis ek péyé loto-a épi anlo lajan i té ka séré anba kabann-lan ki adan ti chanbret-la la i ka fè an poztet lé-zaprémidi. I té ka gadé lajan-tala pou jwé chouval tou lébonmaten men fok i té fè débwouya pou i pa té ped sadin ek karang épi ritouvé kò'y san madigwàn-li a.

  Anfinaldikont, tout zafè'y pasé bien ek i trapé an bidim 4/4. Apré sa, i pa katjilé ayen, i alé fè lésans ek i monté pa koté Twa-Zilé kivedi la i té ka alé jann jenn fi-a kon dabitid. Lè i rivé douvan lakay-li a, i pa wè pèsonn, men kon sé an boug ki ni tjè, i desidé rété atann li adan loto-a ek i di kò'y kon sa : "An tout manniè mafi, sé isiya ou ka rété ek ou key blijé rantré lakay-ou. Man paré ba'w, man ni sanndrich lanmori-mwen, ji kann-mwen ek tablet-koko mwen an loto-a kivedi ou pé rantré douvanjou si ou lé."

   I poko té fini di sa, mi jenn fi-a té ka rivé abò an moto dèyè an nonm ki dépozé'y épi i pati. Jenn-fi-a wè Estéfàn-Adalbè épi i di'y kon sa: "Ébé, sé wou ki la ! Fanm-lan ba'w lotorizasion sòti dèwò ! Éti mas-ou ? Fout ou ni chivé ! Man mantjé pa rikonnet-ou. Man konprann ou té ped chimen pa isi-a. Tu as une grosse automobile, dit donc ! Tu as gagné au loto ?"

   Estéfàn-Adalbè réponn li: Douslet, tu aimes ma grosse voiture, c'est bien parce que je l'ai achetée pour t'emmener tout-partoutJ'ai la clim. Ou pa key ni bizwen monté dèyè vakabon ankò pou fè lapli mouyé'w. Dayè, annou ay fè an won pa koté Diaman. Le rocher est bel, tu sais." 

   Kifè Douslet asepté ek Estefan-Adalbè konprann i té adan an tan. 4/4 la anni valé Mòn Galocha a ek i plonjé-désann pa koté Grandans. Sé té bra-pou-nou-alé ek i té ka fè bon lentérésan pas jenn fi-a té jaja 4/4-la. 

  Men, an lidé di'y fè pa Mòn Blan pou alé Diaman ek tout bagay pasé mal ba'y pas mòn-tala sé rachmabab.

   4/4-la anni koumansé fè an vié bri adan motè a ek yo tann an bidim déblozay. Apré sa, 4/4 la anni koré kò'y adan mòn-lan ek i anni mò la adan an gwo lafimen nwè. Anplis, i pa té lé frennen ankò ek i koumansé ritjilé. Estéfàn-Adalbè ek Douslet djélé jis tan yo tann yo jis Latitans. Erèzdibonnè, loto-a alé mò vitman andan kannal-la ek yo té soulajé.

   Estéfàn-Adalbè di kon sa : "Tu n'as rien kokot-lanmou ? Ouf ! Viens avec moi, on va pousser la voiture." 

   Douslet di'y "Tjiiip" ek i tounen tet-liAn menm lè-a, jenn bray-la ki té depozé'y Twa-Zilè a té ka monté mòn-lan abò moto'y.

   Douslet rélé'y kon sa : " Chiko, Chiko, vini tiré mwen adan model viérev-tala. Ritjilé 4/4 misié ka ritjilé abo i ka fè anlo ganm épi'y. Abò'w, asiré-pa-pétet man té za rivé la man ka alé a. Anplis, ou pa ka fè kouyonnad anlè lawout-la ek ou ni an kas ba mwen tou" 

   Kifè Chiko arété kò'y ek i reponn li : " J'ai un casque pour toi, mon cœur. Monte sur la moto avec moi. Pa ni pies tjak ! Nou key alé benyen Diaman ek manjé sowbé-koko jis tan soley kouché". 

   Lè Douslet monté dèyè'y, Chiko di Estefan-Adalbè: " Courage, le frère! An tout manniè ou dot ni an portab pou kriyé an dépanez".

   Estéfàn-Adalbè rété estébékwé ek dlo sòti an zié'y padavwè jenn fi-a kité'y li-yonn adan vié 4/4-la. Kivédi i té adan razié-a ek Douslet té pati-kité'y pou alé benyen lanmè épi Chiko. Kifè, i chonjé sel moun-lan ki té pé vini chèché'y la. Sé té madanm-li a ek i pran powtab-la pou kriyé'y. Men, pies kouyonnad pa sòti an bouch-li pou espitjé'y poutji i té pri adan kalté dévenn-tala ek i rakwoché anlè'y.

    I koumansé katjilé, i fenmen zié'y ek i fè an lapriè yo té aprann li lésision pou konminion solannel li lè i té an ti manmay : "Je confesse... kisasayésa"

   Dé zè apré, an vié misié abò an kanmionnet pasé. I té ka alé fè zeb ba bef-li ek i ba'y an pal. I anni maré 4/4-la adan ta'y la ek i valé mòn-lan an sel kou-a.

    Estéfàn-Adalbè di'y kon sa : " Grannonm, man ka di'w mèsi ek man key ba'w 4/4-tala pas man pa lé wè'y pies jou ka vini ankò."

    Grannonm-lan réponn-li : "Tibolonm, Bazil fini pasé chèché 4/4-tala ek dénié kay-li sé key lakas. Alos, koumansé kriyé an dépanez dépi atjolman pou i vini tiré'y bò chimen-an pas nou pa bizwen konchonni kon sa pa isia !"

Connexion utilisateur

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées spam.

Pages