Accueil

POU-TOUT-BON, FOK SA CHANJE FODFWANS !

POU-TOUT-BON, FOK SA CHANJE FODFWANS !

  Sa ka fè 70 lanné PPM ka mennen lavil Fodfwans.

  Rézilta-a la, douvan zié-nou, douvan zié tout moun : an lavil ki an chingpongtong, éti magazen ka fèmen toupatou, éti klocha ka drivayé tout lasent-jounen, ki sal kité sal ka alé ek ki sé touris kwaziè a ka viré do ba'y 5 minit apré yo désann di bato-yo.
 Asiparé Touw Lumina té ké kléré ba Fodfwans, i té ké vréyé an limiè anlè'y pou i pé sa viré pwan balan, men tout moun blijé konstaté ki i pa pòté an tjou-patat. Kantapou La Savann, pa menm palé ! Lalé-a ki bò'y la, koté ni ti restoran, ka sanm an dézè tout lasimenn, sof sanmdi ek dimanch. Epi la toujou ni boug épi tet malfentè ka wodayé, sa ki ka mandé chien pen, sa ki ka vann dwog oben ki paré pou volè bagay-ou. Il-é-vré ki limiè La Savann pa djè fò ! Ou adan an dimi-nwèsè ki pa ka rasiwé'y pies toubannman.
 Kantapou pou aktivité rékolonmik, pa menm palé ! Tout konmes ka foukan andéwò di Fodfwans ek sa ra kon zé kochon ki an lantoupriz ka ouvè. Chonmaj ka fann fwa lajénes ki, malè pouu'y, pa ni dot solision, pli souvan ki rarman, ki batjé adan aktivité ki ilégal.
  Kidonk i za lè pou sa chanjé !
 I za lè pou élektè Fodfwans konpwann ki fok yo éséyé an lot étjip, an étjip ki ni dot lidé, dot pwojé, ek létjip-tala sé pa dot ki ta Francis CAROLE la éti non'y sé jistiman "FOK SA CHANJE FODFWANS". Kandida-a mété déwò pwojé'y ek ta étjip-li a adan an konférans lapres i fè ni dé simenn di sa. Pwojé-tala klè ! I pa ka ba moun baboul, i pa ka chaché fè sé élektè-a pwan dlo mouchach pou let. I ka di kon sa fok ridoubout lavil Fodfwans ek i ka esplitjé ki manniè i ké fè.
  Es moun Fodfwans ké asepté kontinié viv adan an lavil bankoulélé kon sa ?...

Pages