Accueil

RACHID, SÉ PA TI PÈ OU FÈ NOU PÈ, BOUG !

RACHID, SÉ PA TI PÈ OU FÈ NOU PÈ, BOUG !

 Dépi nou apwann ki yo batjé'w abò an avion pou chayé'w lot bò dlo, ou pé pa sav, Rachid, lanmanniè nou jwa adan ti péyi Matinik nou an. Sa vré ki ou poko janmen mété pies bonm pies koté, ki yo pa janmen pongné'w épi an kalachnikov ek ki pies tribinal__ki ta Mawok, péyi'w, ki ta la Fwans__pa janmen kondanen'w. Sa vré, mé prézans-ou ba nou bon lakakarelkanmenm. Dayè, nou pa janmen konpwann poutji gouvelman fwansé té désidé vréyé lakay-nou davwè Matinik fwanséanni pou sa ki bon mé i pa fwansé pou sa ki mové. Sé toujou kon sa bagay-la toujou woulé épi blo ! Yo anni trennen'w vini Mòn-Wouj ek yo mété adan an lotel. Konsidiré ou té an touris toubanman !

   An plis, manblo té douvan lotel-la ka véyé'w lannuit kon lajounen pou gadé-wè es ou pa ka paré pies kalté atanta. Ou té ni an ti loto kanmenm ek délè ou té ka désann nan bouk Mòn-Wouj la pou chanjé lè titak oben pwan lablag épi yonn-dé moun. Faktè jis té ka pòté let ba'w ! Toulitan ou té ka mennen lavi-tala, ou pa té ka djè déranjé nou, men mi anvwala, mèyèdavwè ou té ka fè kò'w chié twop anba lamontàn la, an lidé di'w ay fè an ti ponponm san vèti sé manblo-a. Ou ka fouté fè, Rachid !

   Lamenm moun di kon sa yo wè'w nan lavil Sen-Piè ka achté an kouto. Es ou té sav tit mè-a sé RAPHA, pres kon ta'w la, RAFAA ? Apré dot moun prétann yo wè'w nan lalinman ant Guiyàn ek Brézil. Epi an vié madanm, ki dwet té bwè twop tafia, déklaré i wè'w ka jwé domino Mari-Galant. Kivédi ou té toupatou, Rachid ! Ou té tout koté ek ou té ka fè nou pè pasé an zonbi. Pasé an soukougnan. Pasé an dowlis. Pasé an tet-san-kò. Pasé an chouval-twa-pat.  

   Aaaa, misié Rachid la ! Ou pé di ou opozé nou dòmi. Erez-di-bonnè, Manman la Fwans désidé ramennen'w nan bra'y ek atjelman, nou ké pé bwè ti dlo nou trantjil adan ti péyi Matinik nou an. Allah pé ké Akbar ankò !...

 

Bwet-a-mo

 

Anni : seulement.

Davwè : parce que.

Lakakarel : diarrhée.

Lalinman : frontière.

Manblo : gendarme.

Mèyè : peut-être.

Pongné : attraper.

Ponponm : promenade.

Tit : patronyme.

 

Pages