Accueil

SE TOUT PEYI-A KI ANNI SEKELE TOUBANNMAN

SE TOUT PEYI-A KI ANNI SEKELE TOUBANNMAN

   Ki sa ki pasé nan kabech boug-la ki, bomaten-an, mété kò'y ka maché a pié nan bonmitan lawout Trinité-Wobè a ? Pèsonn poko sav mé...

   Mé, asiré-pa-pétet, yo ké di nou ki misié sékélé, ki i vini foudok nan mitan tet, ki i ped lakat kisasayésa...Yo ké fè konsidiré sé pa ayen ki la, sof ki lè nou ka fè tan katjilé anlè bagay-la, nou blijé wè ki i ni an sans, i ni sans-li, ki nou lé ki nou pa lé.
   Poutoutbon, chak bomaten, nou ka batjé abò loto-nou pou ay travay ek nou ka sipòté san di ayen tjilomet ek tjilomet anboutéyaj ek lè nou ka déviré lakay-nou nan finisman laprémidi-a, sé menm bankoulélé-a ki ka woulé. Loto ! Loto ! Loto. Ek moun ki égri kon sa ka ékri abò yo oben moun ki vini fatilis ek ki ka di kò-yo ki ayen pé ké chanjé adan péyi-tala.
   Boug-la ki té ka maché anlè lawout Trinité-Wobè a bomaten an ka blijé pwan konsians ki kalté lavi-a nou ka mennen an, sé an lavi tjou-pou-tet, an lavi zonbi gran lajounen, an lavi konsomatè initil ki ka makayé lavi-yo san menm yo sav. Wi, makayé kivédi gaspiyé lavi-nou ! Davwè lè ou ka pasé pres 1/3 lajounen'w abò an loto, sé makayé ou ka makayé lekzistans-ou. Pou ayen an plis !
   Pétet yo ké fèmen boug-la adan an lazil pou moun sékélé oben yo ké fèmen'y lajol, mé jes-li blijé fè nou katjilé asou kalté model lavi-a nou ka mennen an adan an péyi ki pa pli gran ki an tet zépeng. Misié sékélé men nou menm tou, nou sékélé bon kalté sékélé la pou asepté viv kon nou ka viv la.
   Kidonk avan nou kouri kondanen jes boug-la, annou chaché konpwann sa ki séré dèyè'y !...

Pages