Accueil

Si zot wè limanité pa bokanté lamenm larel dévlopman

Si zot wè limanité pa bokanté lamenm larel dévlopman

   Chak lanné ka vini, siklòn ké vini anmizi-anmizi pli fò, pli dépotjolè (dévastateur/devastating), épi zafè mofwaz(changement/ change) klima-a ki ka woulé la-a dépi yonndé lanné a ek ki nonm primié reskonsab. Afos ladjé lafimen lizin, lafimen échapman loto, afos sèvi épi pétwol, klima-a blijé mofwazé (changer/to change) menmsi ni dé sèten politsien kontal Donald TRUMP, met-a-manyok (président) ki ka rifizé admet sa. Laplipa siantifik asou latè dakò asou sa ek dayè anlo gouvelman tou (aussi/too) pis yo rivé asiz alantou an tab pou sa diskité asou poblem-la ek yo érisi (réussir/to succeed) siyen sa yo kriyé "Akòday Pari a".

   Sé tout larel dévlopman'y limanité pou éséyé fè'y pwan an lot chimen davwè (parce que/because) si zot wè ayen pa fet adan sé lanné-a ka vini a, sé divini limanité li-menm ki ké touvé kò'y an banbanm (grand danger/big danger). Ba nou ki ka viv adanbannzil (archipel/archipelago) karayib la, sitiasion pli grav ankò pis nou toujou ni labitid risivwè siklòn. Poblem-la sé ki sé siklòn-tala ké vini sitelman danjéré ki yo ké kapab dékalé (détruire/to destroy) tou sa yo ké jwenn asou chimen-yo, menm kay oben imeb ki an béton.

   Divini limanité adan lanmen sé ékolojis-la. Sé yo yonn ki kapab sové limanité pis sa ka fè tibwen tan yo ka pwopozé an lot larel dévlopman. Moun té ka toujou pwan yo pou tèbè, men jòdi-jou, nou blijé rikonnet ki yo ni rézon. Men es sistenm kapitalis la, ki ka gidonnen planet-la, kapab fè mach ariè ek chwézi an larel ki pli ékolojis, pèsonn pa sav. Es élektè toupatou sifanzanman antélijan pou mété o pouvwè politisien ki ka kwè adan an dévlopman ki dirab, pèsonn pa sav non pli.

   Sa tris, mé sé kon sa bagay-la yé pou alè...

Pages