Accueil

"Tonton Tapis" za pati, "Tati" kay pati, anbonnè "Manman La Fwans" pa ka pati

"Tonton Tapis" za pati, "Tati" kay pati, anbonnè "Manman La Fwans" pa ka pati

   Man SOSIONIZ fouté yan kalté model pléré atè lè zot wè i tann di laradio ki gran magazen-an i té enmen balvènen adan'y lan chak sanmdi bonmaten, kivédi "TATI", désidé viré chapé lot bò dlo kivédi an Fwans. Sa té za fè tjè vié madanm-lan mal lè "TATI" té foutémwalikan an primié fwa, mé kou-tala, sé konsidiré yo ba'y an kout janbet nan mitan tjè.

   Fok konpwann malérez-la : sé anni adan magazen-tala i té pé achté estring-fisel pou gwo bonda. Adan tout sé lézot koté-a, sé ayenki estriing-fisel pou bonda plat kon kodenn yo ka vann. An plis di sa, Man Sosioniz té ka touvé fa violet lakay "TATI", an kalté fa ki té ka ba bouch-li yan model klérans ki Met JOJ, an viékò dimi-enpiok, ki ka rété pa dèyè kay-li, té toujou ka véyé'y lè i té ka benyen déwò-a. Sé ki vié fanm-lan gadé mes an tan lontan. I ka benyen épi dlo goutiè ki ka dévidé adan an fi ek i ni an bésin pou vèsè dlo fret tala anlè kò'y.

   "Ki sa nou fè Bondié ?" Man SOSIONIZ koumansé ka chigné "Ola man ké trapé estring-fisel pou gwo bonda atjèman ? Ki koté man ké jwenn fa ki violet ?"

   Finaldikont, Met JOJ touvé sa two fò. Abo i pa té ka bokanté pawol épi lévwaz-li dépi nanni-nanan afos konparézon i konparézon an tjou'y, i pwoché bò kay Man SOSIONIZ ek i rété i di'y kon sa :

   "Pa terbolizé kò'w pou ayen, makoumè ! Tonton Tapis pati, Tati pou pati, mé Manman la Fwans pé ké janmen pati, fout !"...

Image: