Accueil

Trump/Kim Jong Un : sa ki séré dèyè lakòday-tala ?

Trump/Kim Jong Un : sa ki séré dèyè lakòday-tala ?

   Pa ni sitelman tan di sa, Koré di Nò té ka minasé dépotjolé (détruire/to destroy) lé Zéta-Zini épi dé kalté bidim misil ki, dayè, yo té vréyé adan lanmè Japon pou montré ki yo pa té ka palé pawol initil, ki yo pa té ka fè djendjen. Tout obsèvatè asou latè té konpwann ki tjek 3è ladjè mondial té ké déblozé (éclater/to break out) ek moun Koré di Sid té pè bon pè abo (bien que/although) yo ka viv dépi lanné 1945 anba parapli nikléyè sé Méritjen-an. Dayè, tout moun asou latè té pè tou (aussi/too) !

   Kidonk ki sa ki pasé ? Poutji sibitman met-a-manyok lé Zéta-Zini ek Koré di Nò fè tan touvé an lakòday (accord/agreement) ?

   I titak two bonnè pou sav poutji Kim JONG UN, met-a-manyok Koré di Nò, anni déviré larel an sis-kat-dé ek pwopozé met-a-manyok lé Zéta-Zini, Donald TRUMP, asiz alantou an tab pou sa diskité konsidiré yonn pa té lelmi lot-la ankò. Sel bagay, déviré larel tala estébékwé (stupéfier/to astound) ki jounalis ki nonm politik ki iniversitè ki espésialis Koré di Nò ek jik sèvis sigré kontel CIA. Yo tout la plis ki sav ki rékolonmi Koré di Nò la pres an chingpontong (délabré/ramshackle) pis dépi antan gran-papa Kim JONG UN, pliziè grangou (famine/starvation) té za fann tjou popilasion-an, men yo pa jen imajinen ki ti misié (i ni anni 33 lanné anlè tet-li) té ké sispann fè lestonm (fanfarroner/to boast).

   Lè nou ka fè tan jété an zié asou lakòday-la, nou ka wè ki, adan sé dé péyi-a, tala ki genyen an, sé lé Zéta-Zini. Pou-tout-bon (en effet/indeed), Koré di Nò ka pwan langajman fini épi zafè zam nikléyè a i té ka dévlopé a ek ni rilasion ki pli étwet épi lé Zéta-Zini anmizi-anmizi. Men lé Zéta-Zini yo menm, yo pa ka ladjé hak pis yo ka mentienn séraj (sanction) kont Koré di Nò toulitan péyi-tala pa bout pwogram nikléyè'y la !!! Ki manniè Kim JONG UN asepté siyen an lakòday kon sa ?

   Asiré-pa-pétet, dwet ni tjek chat an sak adan afè-tala...