Accueil

Usain Bolt ka viv ti kò'y atè Brézil

   Apenn dé jou apré ki an jenn ti mafi brézilièn té difizé foto'y ka koké épi kourè mapipi janmayiken an Usain BOLT, mi anvwala dot foto ka paret di misié ka dansé "twerk" (dansé-kolé-bonda) épi an lot ti mafi Rio. Asiparé BOLT té ka fété lanniversè'y jou oswè-tala. Lamenm Twel-la anni pri difé ek tout kalté moun koumansé ka viré dékrinen kourè-a ki trapé tibwen méday adan sé Jé Olenpik Rio a. Sé gras a djokté'y si zot wè an ti péyi grandè an latjé kapolad kon Janmayik érisi trapé 11 méday aloski ki dé sèten bidim péyi ki ni délè 20 oben 30 million moun pa rivé trapé tou sa siksé.

   Sé moun-la ki ka dékrinen BOLT la sé moun ki pa sav lakantité éfò ek djoubak sa ka mandé pou rivé a nivo-a éti misié rivé a. Sé dékrinè-a sel bagay yo konnet, sé fè ti travay-yo, alé fè kous nan sipermarché, ranjé kay-yo, otjipé di yich-yo, fè kriyad épi lézanmi oben ay pasé an jounen bod lanmè. Sé moun-tala pa konnet sa sa yé ki dépasé kò'w, ay pi lwen ki posibilité'w. Sa fok sav sé ki sé pa anni adan espow ou ka jwenn dé mapipi ki ka rilévé kalté dézafi-tala : ou ka jwenn moun kon sa adan lanmizik, adan litérati, adan lasians kisasayésa...
   Dézienm bagay, gran piblik la, ki ka viv ti lavi nowmal li, pa sav sé ki lè ou ka désidé ay pi lwen ki posibilité'w, lè ou ka goumen pou sa, ou ka ni an kalté lénerji andidan kò'w ki bizwen déblozé. Lénerji-tala ou pé mété'y adan rilijion, adan aktivité pou soulajé lanmizè ki ni atravè lèmonn, men ou pé mété'y tou adan koké fanm. Sa pa vlé di ou sé an débiélé-kokè pies toubannman. Dayè, débiélé-koké sé moun ki pa janmen fè ayen ki espésial nan lavi-yo. Sé moun ki pa ni pies kalité partikilié, ki ka viv an ti lavi owdinè kon nenpot moun. 
   Kidonk sa pou sé tèbè-a ki ka dékrinen Usain BOLT la pou konpwann (men es yo ni sifizanman konprinézon pou sa ?), sé ki misié pa ka fè vakabonnajri, misié pa an débiélé-kokè. Sa i la ka fè a, atè lavil Rio, sé an manniè dékonprésé, an manniè pèmet lénerji a éti i akoumonslé a déblozé kivédi sòti déwò. Sé pou sa nou ka di BOLT kon sa : "Kontinié ba yo lolo, fout !"...
 
Bwet-a-mo :
 
Akoumonslé : accumuler.
Anni : seulement.
Bidim : énorme.
Débiélé-kokè : malade sexuel.
Déblozé : exploser.
Dékrinè : détracteur.
Dékrinen : critiquer.
Dézafi : défi.
Djoubak : travail pénible.
Djokté : puissance.
Erisi : réussir.
Kisasayésa : etc.
Konprinézon : intelligence.
Mapipi : champion.
Tou : aussi.
Twel : Web.

Pages