Accueil

Yo ka vréyé labou ba TCSP men lè i ké woulé, yo ké asiz toujou adan 4/4 yo !

  Yo ka vréyé labou ba TCSP men lè i ké woulé, yo ké asiz toujou adan 4/4 yo !

   Moun Matinik sé moun ki dwet ni plis toupé asou latè Bondié tala. Yo ka vréyé lavwa, djélé anmwé, wouklé, vréyé pié pou nenpot ki bagay ek si ou fè tan kouté yo, ayen pa ka woulé nawflaw anlè ti lilet-yo a. Sé kontel lo kouyonnadri-a yo ka matjé asou Fesbouk sé jou-tala pa rapot a TCSP-a kivédi sé gran lotobis-chini a ki pou lianné Fodfwans épi laéwopò Lanmanten an.

   Sé moun-la ki ka djélé plis la, asiré-pa-pétet yo pé ké jenmen tiré gwo bonda-yo adan BMW-yo oben gwo 4/4-yo pou pwan pies TCSP ! Anni gadé lè sé lotobis-chini a ké démaré pou wè es anboutéyej ké anmwennzi (diminuer/to diminish) : si an moun kwè sa, enben ou pé di ki moun tala kwata. I tèbè si zot simié !

   Toujou ké ni siwawa loto anlè lotowout-la bonmaten-an-midi-oswè ek sé lotobis-chini a ké pasé pres a vid. Yo ké kon koko flo toubannman. Kidonk si ni an lajan ki makayé (gaspiller/to waste), sé pa davwè TCSP poko ka woulé, men davwè sé an fouti kouyonnad achté lotobis sitelman chè pou an popilasion ki pé ké janmen batjé abò yo.

   Déjà-pou-yonn, fok té ké wosé pri lésans-lan pou opozé moun pwan loto-yo pou fè 2 tjilomet pou ay adan an sipéret oben bwè an fé épi kanmarad-yo. Neg pa konnet maché a pié ankò !  Dézienm bagay : fok té ké limité vites-la toupatou a 90 tjilomet/h davwè adan an péyi ki grandè an tet zépeng, ou pa bizwen woulé a 120 oben 130 pou rivé pies koté. Sé makayaj lésans ki la kivédi makayaj jalan ek pli polision ba péyi-a ankò. Twaziem bagay : fok té ké siprimen pou 5 lanné permi kondui moun ki konmet aksidan davwè yo pa respekté Kod lawout la ek yo blésé oben tjwé dot moun.

   Toulitan, pèsonn, pies politisien pé ké ni kouwaj mandé sé 3 bagay-tala, loto ké kontinié terbolizé lavi moun adan ti péyi-tala !...