Kréyolad

Matinik
VOTMAN PA KA IZÉ !
Kréyolad 664
Jid

Sanmdi pasé, kou-tala élektè té ni ki dé kandida, mé ou sé di yo té ankò pli mélé pou chwézi.

Matinik
BARAJ VOTMAN
Kréyolad 663
Jid

Sé jou-tala yo ka fè tout bagay pou vèglé élektè. Simenn pasé té ni wonz kandida, anlo moun pa rivé chwézi pas dapré yo té ni trop an sel kou.

Matinik
ELEKSION DOUVAN-DOUVAN
Kréyolad 662
Jid

Sanmdi dépi uitè’d maten, pa té djè ni moun douvan sé biro-a. Sé ki anlo moun magré té ni wonz kandida, yo poko té sav kiles pou chwézi.

Matinik
KRAB LA PRES MÒ AN BARI-A
Kréyolad 661
Jid

Lasimenn prochenn ké ni éleksion prézidan Lafrans. Moun pa janmen otan mélé, afos yo poko sav ki manniè krab-la ké dékalé.

Matinik
LOPITAL MALAD
Kréyolad 660
Jid

Personnel lopital ka mandé anboché. Yo ralanti loto anlè lotowout-la vandrèdi bonmaten.

Matinik
ES NOU PARÉ ?
Kréyolad 659
Jid

Dépi apré kapotaj réinion-an épi Chaben, lé transpòté té anrajé kon dé kong. Yo avèti pou di:

Matinik
VIZIT FLAP FLAP !
Kréyolad 658
Jid

Tout sé jou-tala, ni kandida ka vini vizité nou Matinik aléviré chario. Lafen simenn pasé, sé té an kandida sosialis. Ni an militant ki fanatik telman, i kriyé’y: Ah mon Bènwa! nou ka soutniw a désan pou san!

Matinik
JOUNEN DWA FANM
Kréyolad 657
Jid

Manzè Marsel mandé yo pa dérespekté’y sirtou le 8 mas. Manzel di bien fò kannaval fini é menmsi nou an karenm i pé pa asepté dé bagay konsa.

Matinik
AN VAVAL GOLWA
Kréyolad 656
Jid

Finalman ni moun ki bien pété bonm yo, mé yo pa fè kon an ti jénes té ka di:

— «Mon ker ba vit, jè vè tou pété!»

Matinik
AN VIÉ SON TANBOU !
Kréyolad 655
Jid

Mèkrèdi pasé pliziè tanbou rété son yo. An met tanbou misié Datanian Lapò pousé lapot latilié’y ek i kité anlo tanbou ek tanbouyé estébékwé.

Matinik
PWAWOUJ-LA BRILÉ
Kréyolad 654
Jid

Joko té chanté an kannaval-la lanné pasé, pwawouj-la brilé. Ou sé di, ant Latrium ek lé zartis, sa ja ka brilé a dépasé.

Matinik
SÉKIRITÉ
Kréyolad 653
Jid

Tout sé jou-tala Nouvo Plato Teknik Laména-a mété kò’y an mannev pou ni plis sékirité adan lopital-la. Chonjé pa ni lontan an gwo dilè kokayin chapé anlè sé polisié-a. Yo pa menm wè akilè.

Matinik
TCSPRÈ
Kréyolad 652
Jid

Lasimenn pasé la CACEM, Lavil Fodfrans épi an sendika (pa la CSTM) di yo paré pou fè TCSP-a roulé.

Matinik
CHOFÉ AN DÉVENN
Kréyolad 651
Jid

Tout simenn-tala chofè MOAZÏK ka pran bon fè. Ou sé di chien pisé anlè yo.

Matinik
DO NAL NI TROP!
Kréyolad 650
Jid

Kannaval-la poko pati mé ou sé di do Nal ni tronp. Ou sé di i ni anlo dèyè do’y, menmsi misié pa an léfan.

Matinik
TROP TAKS
Kréyolad 649
Jid

Dépi koumansman lanné-a ni moun ka wouklé red re dred. Apré gou chanpay la fini, yo konstaté fakti yo pa ka rété wosé.

Matinik
VIT FIMÉ
Kréyolad 648
Jid

Matinik nou vini telman frajil, nou pa ka sipòté solèy ankò, jijéwè vit loto nou. Moun pé pa admet solè ka abimé andidan loto yo, an bagay yo genyen bien chè. (Délè yo poko menm fini péyé’y)

Matinik
2017 : AN LANNÉ TOU NEF
Kréyolad 647
Jid

Lanné-a désidé chanjé liméwo sez an apré lan dé mil. I désidé koumansé anlot lanné doublevé doublevé, liméwo’y ké 2017. Sèpan ka chanjé lapo mé sé toujou sèpan.

Matinik
VIZITAJ
Kréyolad 646
jid

Lasimenn pasé, nou té ni vizit dé kandida ki pa ni lentansion atann pies pri, mè sosialis.

Matinik
ELEKSION KA VINI
Kréyolad 645
Jid

Ja ni an nan la CTM la. Gran sanblé pou ba péyi-a an chans, ka di i fè sa i té pé, pas té ni anlo bagay pou réglé. Kom ou pé pa kontanté tout moun, Chaben di i ka fè sa i pé. Kontel jik atjelman TCSP-a épi sé gran kar nef-la, ka gadé nou lè nou ka pasé Carrère.

Pages