Accueil

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
An dépité pou fè kisa?
Hughes BARTELERY

            Adan ti péyi Matinik nou an, senkant twa moun ka prézanté kò yo pou éleksion dépité li 10 ek 17 jwen pwochen. Pli jenn-lan ni venndé lanné, pli vié-a ni swasantdouz lanné. Lè man ka wè balan moun ka goumen pou trapé an ti pos dépité, man blijé pozé mwen kèsion. Kisa yo ka alé chèché adan kalté lélékou (situation inextricable)  tala?

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
LIZIN GALION
Hughes Barthelery

            "Woch an dlo pa konnet doulè woch an soley". Larékot fini wouvè, é tout moun za lé téré lizin Galion san sonjé chonmaj yo ké mété adan tibren fanmi La Trasé.

 

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
LÉCHANJÈ LAMÉNA
Hughes BARTELERY

            Lè'w ka pran laj fout ou ka fè bétiz. Lot jou-a, yo fè di mwen man té ni an bon kanmarad ki té kouché Lopital Laména bien malad. Avan Bazil sé ni mové lidé pasé chèché'y, man di fok mwen alé wè'y.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
KRÉYÓL LÉKÓL
Hughes Bartelery

         Lot jou-a, man alé an vizit lakay doktez-zié mwen. Padan nou la ka bokanté, i mandé mwen ki manniè man ka otjipé tan mwen dépi man pati laritret. Man di'y konsa sé lankanpann man ka rété, alò man adan jaden lè bonmaten pou fè kò-a swé é lapré-midi man asou òdinatè ka matjé pou fè tet-la travay.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
DÈMEN
Hughes BARTELERY

            Ni an poveb kréyol ka di «  dèmen sé an kouyon », men, dapré sa man ka tann, dapré sa man ka li, dapré sa man ka wè, si ni an kouyon sé pa dèmen pou chèché'y. Okontrè, dèmen ké mennen ban nou an brital chanjman ki za koumansé boulvèsayé lavi nou.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
LA TRASÉ, TITAK LISTWÈ'Y
Hughes BARTELERY

            Man toujou ka palé di La Trasé, an kartié ki matjé jénes mwen, jòdi a man ké rakonté zot listwè'y.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Hughes BARTELERY

Prèmié fwa man mété pié mwen Lisé Chèlchè sé té pou pasé lekzamen lantré an siziem, man té ni wonzan, sé té prèmié fwa man té ka désann Fodfwans. Initil di di manniè man té koutja.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
par Hughes Bartéléry

            Vakans-lan fini, sé jou taa sé larantré lékol. Kon chak lanné, asiz anba véranda kay mwen Lamonnzi, toupré an lékol, man ka gadé ki manniè tousa ka pasé.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Hughes BARTELERY

Chak lanné an mwa juiyé a, sé toujou menm dézagréman-an bòd-lanmè : sagas, sagas toupatou, sagas ki paré pou angloupé sé plaj Matinik-la.  Adan komin Dianman ek Marigo konba-a koumansé bonnè: rato, pel, machin tousa viré sòti dewò, ouvriyé minisipal ka pòté mannev pou nétwayé, pou astitjé  sé plaj-la.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Hughes BARTELERY

            «  Mésié, man ka fè an ti mouyé a dizè jòdi a. » sé kon sa kanmarad té ka envité konpè yo pou manjé an ti tranpaj. Vakans té koumansé, sézon tranpaj té  wouvè é envitasion té ka tonbé.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Hughes BARTELERY

          Lanné pasé, kouran mwa janvié a, dis jounalis lantoun an tab  touvé lanmò yo. Landimen, sé twa polisié ki té ka fè travay yo kon tou lé jou ki ped lavi yo. Anpami yo té ni an ti moun bò kay nou: Clarissa. Dé jou apré, sé kat moun san gran flafla ki té ka fè ti kous yo kon tou lé jou ki touvé an lanmò brital. Pèsonn pa té jenmen wè sa.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Hughes BARTELERY

Lè’w vié fout sa red, ou ka mennen ti lavi’w toudous-koulous épi britalman, san ou rimatjé ayen, ou ka santi an bagay chanjé. Sa ou té ka fè adan inè’d tan, ou ka pran dézè’d tan pou fè’y. Lè ou ka maché ou ka wè tout moun ka pasé douvan’w, ou pòkò asiz douvan la télé ki sonmey za ka chayé’w.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Hughes BARTELERY

Lè nou ka wè sa ka pasé atjelman, nou blijé flichonnen.

Violans, violans, violans toupatou.