Accueil

Ti kourilet

Ti kourilet

    Moun pé di sa yo lé jòdi-jou asou zouk-la, men ni an bagay nou tout-la ké blijé rikonnet adan sé lanné-a ka vini a, sé ki mizik-tala ba lang kréyol la an bidim pal.

Ti kourilet

   Ti istwè-tala pasé adan an komin li-sid Matinik, nan bòdaj an bel plaj ki ni sab blan kon grenn-koko-zié an Neg-Kongo ek an lanmè blé kon rad Laviej.  An gwo-tjap milat konstwi an bidim kay-la koté-tala ek dépi pasé ven lanné i ka viv ti kò'y, i ka bwè dlo'y san pies kalté model tjak.

Ti kourilet

   Hormis en Guadeloupe, la littérature antillaise est largement dominée par la gent masculine.

Ti kourilet

   Adan balan zespri-a ki ni adan imajinè kréyol-la, ni yonn laplipa moun pa konnet : sé Tet-san-kò. Sa moun konnet sé dowlis, Ladjables, soukougnan, zonbi, sertjez volan, Ti Sapoti kisasayésa..., men tala yo pa kapab espitjé sa sa yé.

Ti kourilet

   Lè zot wè nou té jenn tibray, tou sa ki jòdi-a ni pasé karant lanné asou tet-yo, té ni tout kalté model bet diabolik ki té ka fè siwawa atravè péyi-a : dowlis, ladjables, sertjez volan, antikri, tet-san-kò, soukliyan, Ti Sapoti, zonbi kisasayésa...

Ti kourilet

   Gadé vidéo-a ki pli ba teks-tala ! Sa nou ka wè : dé jenn tiboug ki abò an moto ék ki ka woulé konsidiré yo té fou nan mitan tet. Dabò-pou-yonn, yo pies adan lé dé-a pa ni kas an tet-li abo lé-zotorité té fè pliziè kanpay pou mandé moun ka monté mobilet ek moto pwotéjé zékal-tet yo pou si anka yo sé fè tjek rankont.

Ti kourilet

   Dépi apochan twa-kat lanné, ou sé di Légliz katolik viré vini vidjò Matinik. Ou pé pa ouvè an jounal, kouté an radio oben gadé latélé, si yo pa palé'w di Monséyè Entel, labé sisi, monpè sila. Menm sa ki négris ka bliyé (oben ka fè wol bliyé) ki sé Bétjé ki blijé sé djouk afritjen-an adopté rilijion-tala ek ki pété tjou vodou.

Ti kourilet

   Pannan GRAN SANBLE épi EPMN ka kontinié ti ladjè-yo nan ti péyi Matinik la, ni an bidim bagay ki fet atè Vatikan kivédi adan péyi Pap-la : an dépité matinitjé ofè'y an boutey wonm Saint-James. Sa fet adan kad an vizit "sosialis krétien" ki Pap-la té envité vini wè'y nan lavil Wom.

Ti kourilet
Ti kourilet
5 Janvier 2013
Ti kourilet

Apré zafè mayé a makoumè, mi anvwala nou batjé adan an lot pwoblem franko-fwansé : es fok légalizé zeb-la ? Si prèmié kèsion-an__zafè mayé a makoumè la__, sé an bon lidé, si nou toutafetman dakò épi sa pis dépi nonm ek fanm ka ekzisté asou latè, toujou ni 2 fanm oben 2 nonm ki enmen kò-yo, nou pa dakò PIES TOUBANNMAN épi déziem lidé-a.

Ti kourilet
Third MLL International Scholars lecture

Du 13 au 15 avril, l'écrivain Raphaël Confiant est l'invité de l'Université de Lehig, en Pensylvanie (USA) où il doit prononcer une conférence en anglais sur le thème: "La littérature dans le monde globalisé: le cas de la littérature francophone de la Caraïbe".

Ti kourilet
Nicole Noizet traduction en créole de Judes Duranty
Ti kourilet
Ti kourilet
Ti kourilet
Jean-Claude Fignolé
Ti kourilet
Ti kourilet
Ti kourilet
Ti kourilet