Accueil

Ti kourilet

Ti kourilet

   Ou sé di zafè koup foutbol l'Ewop tala rann dé sèten moun ankò pi kouyon, pi tèbè ki yo té za yé a. Apré chantez ZOUK MACHINE la, Christiane OBYDOL, ki té ka brennen bonda'y asou an vidéo pou djélé "Woulo ba lé Blé !", mi anvwala nou bité asou an lot vidéo an fanm nègres ki zot pé wè anba artik-tala.

Ti kourilet

  Dépi pasé an dizenn jou, sé anployé dé gran sipermarché, HYPER U Long-Pré ek HYPER U La Galéria, mété kò-yo an grev davwè yo ka mandé dotjiman ki met-a-manyok sé lantoupriz-tala, misié PARFAIT, ka rifizé rimet yo.

Ti kourilet

   Jounalis ka fè anlo sik sé jou-tala pou an zafè labé lavil Sen-Piè ki koké épi an madanm ek ki mandé an lot koupé konsidiré sé té an bagay nef nan péyi-a, an bagay pèsonn pa janmen té konnet. Yo ka wè lanmanniè sé jounalis-tala ka mantjé kilti, ki manniè yo pa konnet an tjou-patat asou listwè Matinik ek lézot péyi bannzil karayib la.

Ti kourilet

   Adan ti tet zépeng-la yo ka kriyé Matinik la, ni anlo moun éti kabech-yo pli red ki an zékal koko, pi red ki an woch menm. Ou abo espitjé yo sisi-sila, pa fè tel bagay, pa ay tel koté, yo sanfoutépamal. Sé zafè-yo yo ka fè ! Ba yo lè, fout ! Menm lè zot wè sé lémetjwas ki ka mandé popilasion-an respekté an bagay.

Ti kourilet

   Pa ni sitelman lontan, lè ou té ka fè tan antré adan an kay lé sanmdi bomaten, ou té ka santi an lòdè ki dwol, an kalté lodè brilé : sé té fanm ki té ka féré chivé-yo kisiswa pou ay dansé jou sanmdi oswè-a kisiswa pou ay lanmes jou landimen dimanch lan. Oben pou yo té paret bel.

Ti kourilet

   Ki sa sé anségnan Lisé Chelchè a lé ? Ki an tranbmann-tè fet ek ki sé vié batiman-an anni chapé-tonbé anlè tet-yo ek tet sé zélev-la épi tjwé an bon enpé adan yo ? Sé sa yo lé ? Serge LETCHIMY té ponmet yo fini lisé tranzit Lamatènité-a pou jwen 2013 kivédi larantré-a té ké fet an septanm 2013.

Ti kourilet

   EPMN fè an konsit ba sé média-a, vandrédi 3 jwen, pou di konmkwa "bidjé la CTM pa sensè". Ki sé an "bidjé manti-mantè" ki la. Yo bat djol yo, yo badjolé, yo voyé lavwa, yo chachè fè tout kalté gran démonstraksion, lé J-C.

Ti kourilet

   Il existe une trentaine de pays africains et arabes dans lesquels le français est enseigné dès le CP et ça ne choque ni n'a jamais choqué personne.

Ti kourilet

   Sé pa anni zonbi ki désérébralé dépi zot wè yo fè tan mété lektrisité toupatou ek soutou yo tiré kat-chimen pou mété won-pwen. Limiè-a ka rann zonbi aveg ek won-pwen ka fè yo tounen-viré anlè kò-yo akwèdi topi-mabial.

Ti kourilet

    Moun pé di sa yo lé jòdi-jou asou zouk-la, men ni an bagay nou tout-la ké blijé rikonnet adan sé lanné-a ka vini a, sé ki mizik-tala ba lang kréyol la an bidim pal.

Ti kourilet

   Ti istwè-tala pasé adan an komin li-sid Matinik, nan bòdaj an bel plaj ki ni sab blan kon grenn-koko-zié an Neg-Kongo ek an lanmè blé kon rad Laviej.  An gwo-tjap milat konstwi an bidim kay-la koté-tala ek dépi pasé ven lanné i ka viv ti kò'y, i ka bwè dlo'y san pies kalté model tjak.

Ti kourilet

   Hormis en Guadeloupe, la littérature antillaise est largement dominée par la gent masculine.

Ti kourilet

   Adan balan zespri-a ki ni adan imajinè kréyol-la, ni yonn laplipa moun pa konnet : sé Tet-san-kò. Sa moun konnet sé dowlis, Ladjables, soukougnan, zonbi, sertjez volan, Ti Sapoti kisasayésa..., men tala yo pa kapab espitjé sa sa yé.

Ti kourilet

   Lè zot wè nou té jenn tibray, tou sa ki jòdi-a ni pasé karant lanné asou tet-yo, té ni tout kalté model bet diabolik ki té ka fè siwawa atravè péyi-a : dowlis, ladjables, sertjez volan, antikri, tet-san-kò, soukliyan, Ti Sapoti, zonbi kisasayésa...

Ti kourilet

   Gadé vidéo-a ki pli ba teks-tala ! Sa nou ka wè : dé jenn tiboug ki abò an moto ék ki ka woulé konsidiré yo té fou nan mitan tet. Dabò-pou-yonn, yo pies adan lé dé-a pa ni kas an tet-li abo lé-zotorité té fè pliziè kanpay pou mandé moun ka monté mobilet ek moto pwotéjé zékal-tet yo pou si anka yo sé fè tjek rankont.

Ti kourilet

   Dépi apochan twa-kat lanné, ou sé di Légliz katolik viré vini vidjò Matinik. Ou pé pa ouvè an jounal, kouté an radio oben gadé latélé, si yo pa palé'w di Monséyè Entel, labé sisi, monpè sila. Menm sa ki négris ka bliyé (oben ka fè wol bliyé) ki sé Bétjé ki blijé sé djouk afritjen-an adopté rilijion-tala ek ki pété tjou vodou.

Ti kourilet

   Pannan GRAN SANBLE épi EPMN ka kontinié ti ladjè-yo nan ti péyi Matinik la, ni an bidim bagay ki fet atè Vatikan kivédi adan péyi Pap-la : an dépité matinitjé ofè'y an boutey wonm Saint-James. Sa fet adan kad an vizit "sosialis krétien" ki Pap-la té envité vini wè'y nan lavil Wom.

Ti kourilet
Ti kourilet
5 Janvier 2013
Ti kourilet

Apré zafè mayé a makoumè, mi anvwala nou batjé adan an lot pwoblem franko-fwansé : es fok légalizé zeb-la ? Si prèmié kèsion-an__zafè mayé a makoumè la__, sé an bon lidé, si nou toutafetman dakò épi sa pis dépi nonm ek fanm ka ekzisté asou latè, toujou ni 2 fanm oben 2 nonm ki enmen kò-yo, nou pa dakò PIES TOUBANNMAN épi déziem lidé-a.