Accueil

Ti kourilet

Ti kourilet
Fidel chapé-monté nan Galilé

   Asiparé, i té lé viv jik a 120 lanné ek, li épi dot met-a-manyok asou latè, té mété doubout an kleb, an asosiyasion moun ki té désidé viv a laj-tala.

Ti kourilet
Sé sé tet-zoto tala ki ka di Michelle Obama led !

   Lavi délè sé an rigoladri kisiswa péyi-a éti ou yé a. Koté ki ni plis moun ek bagay komik, sé asiré pa pétet koté-a yo ka kriyé lé Zéta-Zini a, pi gran bidim-pouvwè asou latè.

Ti kourilet
Chen pisé anlè Sarkozy ki risivwè biyé-pa-lapenn li

   An fwa ankò, nou blijé mandé kò-nou ki sa sondè, jounalis, dékatiyè politik kisasayésa...ka sèvi pis, lè nou ka gadé, pa ni yonn adan yo ki té prévwè ki chen té ké pisé anlè Nicolas SARKOZY adan éleksion pou sé primè Ladwet la ki woulé dimanch-tala.

Ti kourilet
Mennen kanmiyon sé pa jwé topi-mabial

   Dépi yonn-dé tan, kanmiyon ka anni maté yonn dèyè lot adan ti tet zépeng-la yo ka kriyé Matinik la. Erez-di-bonnè, pies aksidan rachmabab poko fet abo ni an chofè kabouré-zòdi ki ped ta'y la pa koté komin Sent-Mari.

Ti kourilet
Yo lé bisui-a, mé yo pa lé Méritjen-an !

   A l'époque dite de l'Amiral ROBERT, celle de la deuxième guerre mondiale donc (1939-45), est née, à la Martinique, une expression créole sarcastique : "Yo lé bisui-a, mé yo pa lé Méritjen-an".

Ti kourilet
Donald Trump di kon sa i sé pli bon konpè Izrayel

   Avan Barack OBAMA pati-kité pouvwè-a i ofè Izrayel an pal 38 milia dola pou sa genyen zam, konsidiré péyi-tala té an pov ti zizing péyi ki ka pwan fè ek ki ka riské disparet si pèsonn pa pòté'y soukou. Tout moun sav ki kominoté juif méritjen an té ba OBAMA dapiyan'y ki primié kou i éli ki dézienm kou i éli.

Ti kourilet
Ki sa sondaj ka sèvi ?

   Nou pé pozé nou ti keksion-tala douvan lakantié fwa sondè twonpé kò-yo adan éleksion. Magré sa, jounalis ka kontinié apié dékatiyaj-yo asou sondaj, élektè ka kontinié kouté sondaj konsidiré sé té an bagay ki siantifik.

Ti kourilet
Quand Julie Frémont s'en prend à une épave

   Y'a des gens qui sont vréman-vréman méchants sur cette terre du Bondieu, fout ! C'est comme l'aut' jour, Julie FREMONT, alias Fred CELIMENE, dans un de ses innombrables mails de personne révoquée qui n'a rien d'autre à faire de toute sa journée que de se gratter les roubignolles.

Ti kourilet
Zot pa wè sé soukougnan G20 an ki la !

   Jounalis Matinik ka fè moun ri bon ri : yo ni anlo ganm, anlo wach, anlo bel fwansé kolé-monté anlè yo, men yo enkapab konpwann ki sa ka pasé andidan péyi-nou an. Poutan, lè ou gadé, péyi-tala pa pi gwo ki an tet zépeng.

Ti kourilet
29 OKTOB : BAL FINI, VIOLON DAN SAK

   Kon nou tout sav, 28 oktob sé "JOUNEN KREYOL TOUTWONLATE", an banboch pou sa gloriyé lang kréyol nou an. Sé péyi Donmnik ki té désidé chwézi dat-tala ek sa fet an 1981.

Ti kourilet
Syndicalistes révolutionnaires ou...chiens créoles ?

   Le grand sémiologue italien, récemment décédé, Umberto ECO disait avec son humour grinçant que le Web était la revanche des incultes et que dès que quelqu'un se trouvait derrière un écran d'ordinateur, il estimait pouvoir parler de tout, donner son avis sur tout et asséner des "vérités", cela sans jamais avoir accompli un travail intellectuel

Ti kourilet
Ga sa, misié Bagay, sispann fouté tjenbwa dèyè chofè kanmiyon !

   Gwo-pwel anlè'w, Edwa !

Ti kourilet
Politik atè Matinik : larilev za la (2è dékatman)

   Twop moun ka di ki pa ni larilev adan politik Matinik. Sa pa vré pies ! Kon nou za wè'y adan primié dékatman artik-tala, nou ni anlo "jenn" éli ki ni ant 30 ek 60 lanné an péyi Matinik nou an.

Ti kourilet
ES DONALD TRUMP PI VAKABON KI NOU ?

   Dépi yonn-dé jou, lé média ka dépotjolé Donald TRUMP, kandida répibliken an adan pwochen éleksion met-a-manyokpéyi lé Zéta-Zini davwè misié ka di anlo salopté anlè fanm. Pi mové ankò : dé sèten fanm ka akizé'y konmkwa i séyé bo yo oben fouré lanmen'y nan koukoun-yo.

Ti kourilet
1998 : PRIMIÉ "DIKTÉ KRÉYOL" KI FET ATÈ MATINIK

   Pis ni dikté kréyol ka fè toupatou Matinik atjèman ek pis Neg pa ni mémwè kon ti-pawol la ka di, annou pa bliyé ki primié-primié dikté kréyol ki fet, sé GEREC (Groupe d'Etudes et de Recherches en Espace Créole) ki fè'y an lanné 1998.

Ti kourilet
Politik atè Matinik : larilev za la

   Ni sèten moun ki ka prétann ki politisien Matinik two vié, ki ni twop gran-nonm 70 ek 80 lanné ki éli ek ki ka otjipé pos reskonsabilité. Sa vré ki lè nou ka jété an zié anlè personnel politik nou an, nou ka konstaté ki ni mè, konséyé, dépité ek sénatè ki la dépi nanni-nannan.

Ti kourilet
RACHID, SÉ PA TI PÈ OU FÈ NOU PÈ, BOUG !

 Dépi nou apwann ki yo batjé'w abò an avion pou chayé'w lot bò dlo, ou pé pa sav, Rachid, lanmanniè nou jwa adan ti péyi Matinik nou an. Sa vré ki ou poko janmen mété pies bonm pies koté, ki yo pa janmen pongné'w épi an kalachnikov ek ki pies tribinal__ki ta Mawok, péyi'w, ki ta la Fwans__pa janmen kondanen'w.

Ti kourilet
Fran-mason ka chaché mété Matnik anba lopsion-yo

   Ni sa pep-la ka wè ek sa i pa ka wè. I konpwann i lib dapré'y ay voté ba moun i lé lè zot wè ni an éleksion, men sa i pa sav sé ki anba-fey, ni kandida, abo yo ka fè wol ni an larel-lidé ki diféran, ki batjé adan menm kanno-a. Adan menm vakabonnajri-a nou té ké simié di.

Ti kourilet
Chofè kanmiyon ka bay twop chabon

   Tout moun ki ka mennen loto ka rimatjé sa anlè lawout Matinik : moun ki ka mennen kanmiyon ka bay twop chabon, yo ka chiélé'y, yo ka woulé two vit. Abo la plipa chimen péyi-a étwet oben ka zonnzolé, ou sé di chofè kanmiyon sanfouté.

Ti kourilet
Simenn-tala, yo kay fè wol yo enmen kréyol

   Adan ti péyi Matinik nou an, nou mapipi adan zafè fè makakri ek chaché vèglé moun. Ba dlo mouchach pou let, sé adan sa nou fò.