Accueil

ES SE "AN TAN WOBE" KI KA VIRE VINI ?

ES SE "AN TAN WOBE" KI KA VIRE VINI ?

   Tout moun ka pléré gwo-dlo sé jou-tala adan ti péyi Matinik la.

   Poutji ?

   Padavwè anlo machandiz ki sòti lot bò dlo pa rivé adan sé bidim sipèmarché péyi-a palakoz grev ka woulé ki atè isiya ki adan l'Amè-Patri. Kivédi nou ké mantjé fonmaj, yawout, bè, luil, lonyon, ponm-fwans, farin-Fwans, siriz-Fwans, tonmat-Fwans kisasayésa...Waaay manman, mi lanmizè anlè tet-nou !

   Kifè, yonndé granmoun ka chonjé an lépok (1939-45) éti lavi-a té red kité red ka alé. Ladjè té ka woulé toutwon latè ek misié ITLE te ka terbolizé tout pep ki té tonbé anba lanmen'y. Bato pa té pé janbé l'Atlantik ankò pou rivé Matinik, sé poutji, adan an batzié, nou vini mantjé pres tout bagay. Matinitjé pwan bon fè an tan-tala ! Lajan pa té ni pies valè ankò ek sé bokantaj ki té metpies. Men pou bokanté fok ou té ni chéchoy kivédi yonndé yanm oben dachin si ou wè sé lakanpay ou té ka viv oben yonndé préson, krab oben wonma si ou wè sé bò lanmè ou té yé.

    An tan Wobè, bokantaj té posib pis Matinitjé poko té batjé adan lakonsomasion san-manman ek té ni anlo agrikilté épi péchè toujou. Men jòdijou, ki manniè nou yé a ? Enben, fok nou admet ki bonda-nou bis ni. Wi, i bis ni !...