Accueil

FOTO PLI BIDJOUL LA : MIZILMAN, JUIF EPI KRETIEN ANSANM-ANSANM

FOTO PLI BIDJOUL LA : MIZILMAN, JUIF EPI KRETIEN ANSANM-ANSANM

      Adan tout sé foto manifestasion kont rayisans islam la, sé li ki pli bidjoul !

   An Mizilman, an Juif épi an Krétien ka défilé nan mitan lari Paris andanm-ansanm. Bwaré kon frè ek sésé ! Primié-a ni an vwel ka maré chivé'y, oti poblem-la ? Déziem-la, ni an "kippa" kivédi an kalot juif asou tet-li, oti poblem la ? Twaziem-la, ni chivé'y ladjé, oti poblem-la ?
   Olié moun otjipé di bagay ki sérié, ki grav kité grav ka alé kontel moun ki pa ka jwenn travay, lajan laritret ka dédjeldésann, patwon ka touché twop lajan, jenn moun adan sé banlié-a ki an délala kisasayésa..., olié katjilé asou tou sa pou sa chaché solision, sé média-a ek sé politisien-an ka boufi moun tout lasent-jounen épi an zafè vwel mizilman ki pa ka bout.
   Anni ay adan péyi kontel La Réinion oben, kolé bò nou, Babad, épi ponmnen nan lari : sé pa fanm mizilman ki ni chivé yo maré ou pé bité anlè yo selman, sé, délè, fanm ki ni an "burka", gran wob nwè a ki ka kouvè tout kò-yo sof zié-yo. PESONN PA KA PWAN WOTE YO ! Moun sanfouté di manniè sé fanm-tala ka abiyé. Menm manniè yo sanfouté lè ou wè asou an plaj, an fanm ka mété tété'y déwò.
   Fè moun goumen ant yo pou zafè rilijion, sé an fouti kouyonnad !...

Pages