Accueil

Jipitè kité pié'y glisé...

Nady Nelzy-Odry
Jipitè kité pié'y glisé...

    « Qu’ils viennent me chercher ! » Sé pawol tala, ki lévé mwen an kabann bonnè bonmaten, davwè mwen ni an radio-révey ! Magré sé jou-tala, tjè-mwen an manniè chalviré, mwen fini ped an ti fwè-mwen. Pawol-tala sé Jipitè,  kidonk prézidan la Fwans, Jipitè sé non lèpep ba'y. « Qu’ils viennent me chercher »  fè mwen sonjé an chanté lé moun avan.

  Sé mwen Ti-Jilien       

  Yo  pa janmen jété mwen                            

  Mwen telman méchan           

 Mwen  pa sa dòmi,      

 Toupatou wè mwen pasé  

  Yo respekté mwen ….

  Alavérité, ni an bagay fok moun pa bliyé, lè zot wè yo mété’w  an tet an mòn, fok ou sav sé désann selman ou pé désann . 

   Lèmonn, lé Fwansé  ek lapolitik two pé di ! Dépi kon Jipitè koumansé travay-li, prézidan la Fwans, yo là ka véyé monboug, an moun ki pa anmen yo fè lison ba’y . Dapré’y li pa ni an bagay i pa konnet ! Davrè i kité pié’y glisé, lémoun paré pou fè jenjan-an  pasé anba an tab,  yo an tjou tibolonm la kon an bal. 

   Mé si an plas-tala, sé yo ki mété’y. Li-menm i sé pé sonjé lé konséyè pa lé péyè !  Afos moun vréyé pawol konmkwa Jipitè fè an fot, Monboug monté anlè péwon Lélizé, li boudé kon an doub sis, i fè lèpep  pou larépons  : "Qu’ils viennent me chercher !". Sa ki pa kontan, toufé !  Si Henri, ti fwè-mwen, té la, i té ké di : "Sa sé pawol an chaben ki faché". Jipitè sitelman wont, dapré’y, i ka santi, sé an ladja selman ki pé lavé konsians-li !  

   Mé labib di : "L'humilité est la vertu qui s'oppose à l'orgueil, à la suffisance ou à l'arrogance. La personne humble est celle qui reconnaît  ses limites et ses fragilités..."

    A dévlopé !  Sa, sé pawol  chanté vakans gwoup KwaK .

   Sé pri fen !    

Pages