Accueil

Sa pa fè tjè pèsonn soté...

Sa pa fè tjè pèsonn soté...

   Zafè konkou "Miss Universe" tala sé an fouti kouyonnad pis i ka kontinié apiyé lidé ki sa ki ka fè valè an fanm sé labelté. Jiri-a abo fè wol kèsionnen sé kandidat-la asou sa yo ka kriyé "kilti jénéral", bagay-tala tou sé an fouti kouyonnad. Jòdi-jou, pa ni kilti jénéral ankò davwè ni sitelman domèn pou konnet, lasians fè sitelman pwogré, ki tout moun espésializé adan sa i étidié. Nou pé touvé sa tris, mé sé an réalité ki la. Sel koté "kilti jénéral" ka kontinié ekzisté sé adan sé jé télévizé tèbè a ki, malerezman, anchay télespektatè ka suiv chak jou.

   , fo pa yo kouyonnen kò-nou : "Miss Universe" fondasé asou labelté.

   Mé konkou-tala ni an larel politik tou ek menm an larel jéopolitik. Poutji ? Sé davwè épi zafè moun ek pep ka bokanté péyi, ka anchouké kò-yo dot koté ki la yo né oben la zanset-yo né, ou pé ka ni an Neg ki Siédwa épi an Blan ki...Sid-Afritjen. Pa ni pies tjak adan sa. Pa pou ni pies kalté tjak adan sa ! Anni gadé sé séleksion foutbol sé péyi éwopéyen an : toujou ni pliziè Neg oben Arab adan yo. Lè létjip la Fwans té rivé 3è adan Lakoup di Monn, an Sied jistiman, nan lanné 1954, épi mapipi foutbalè-a yo ka kriyé Raymond KOPA a, pa té ni yon sel Neg oben Arab adan gran létjip-tala. Jòdi-jou, sa vini pres enposib.

   Kidonk sé an bel jenn fanm Sid-Afritjèn blan ki fini genyen konkou "Miss Universe" lanné 2017 tala. Wi, an bel jenn fanm ki blan ! Kon nou sav ni 5 million Blan ki ka viv adan péyi Nelson MANDELA a ek abo yo fouté Neg bon fè, abon yo té mété doubout salopté-a yo ka kriyé "Apartheid"-la, lè sé Neg-la rivé o pouvwè, yo pa fouté yo déwò di péyi-a. Yo pa jété yo nan lanmè. Yo pa di yo chapé kò-zot nan péyi zanset-zot.

   An plis, lè an Nègres ka genyen konkou "Miss France", fok wè lanmanniè sé rasis-la ka kraché anlè'y, ka matjé movezté anlè'y anlè Fesbouk ouben Twitè ! Pèsonn nan péyi l'Afrik di Sid pa jiré "Miss Universe" yo a. Okontrè, to té fiè !...

Pages