Accueil
Préparation à distance

Sujets de dissertation créole du mois de novembre

{{SUJET N° 1}}

An tan lestravay, té ni twa krey-sosial adan sosiété Lé Zantiy : krey
Bétjé a, krey Milat la ek krey Neg la. Esplitjé ki manniè chak yonn vini
fòmé kò'y ek ki rilasion yonn té ka antritienn épi lot.

{{SUJET N° 2}}

Apré labolision lestravay, sé ansien djouk-la chapé ki nan bouk
ki nan tet mòn pou té sòti anba fè travay kann-lan. Ki sa sé dé chimen
diféran-tala pòté lè nou ka gadé sikti sosiété-nou an jòdi jou?

{{SUJET N° 3}}

Bétjé mennen vini twa kalté model pep pou té sa ranplasé sé
Neg kréyol-la anlè sé bitasion-an lè lestravay aboli : sé Kouli-a, sé Chinwa-a ek Sé Afritjen-Kongo a. Esplitjé ki manniè chak sé gwoup-tala rivé
touvé plas-yo adan sosiété-nou an.

{{SUJET N° 4}}

Dépi oprèmié koumansman kolonizasion Lé Zantiy, nonm bétjé migannen épi fanm nègres, ek titak pli ta, épi fanm milatres. Ki wol migannay-tala jwé adan siktirasion sosiété kréyol-la ?