Accueil

Tren lavi-a

Léandre Litampha
Tren lavi-a

   Lè manman-nou fini mété nou anlè latè-a, nou ka batjé andidan tren lavi-a, 

   nou ka dékouvè papa-nou épi manman-nou é nou ka kwè

   kè yo kay toujou la koté nou nan vwéyaj-la.

   Tan-an ka pasé, dot moun ka batjé, yo ka vini frè épi sè-nou, zanmi-nou, timanmay-nou, obien ankò lanmou lavi-nou.

   Anlo kay désann an chimen épi yo kay kité nou san viré. Dot kay pati san nou wè lè yo kité plas-yo.

   Pannan vwéyaj-tala abò tren-an, kay ni lajwa, tristes, fantazm, lespérans, salitasion ; yonn kay di lot orèvwa épi adié. Antouléka plézi-a pou nou sé ni bon rilasion épi tout sé moun-an abò-a, lè nou ka ba yo tout sa ki bon an tjè-nou.

   Sé pou nou viv bien, épi lanmou, pawdon, épi fè lacharité tout tan nou pé.

  Sa  enportan fè tou sa paskè lè nou ka kité tren-an, kité plas ba lézot, nou pou kité bon souvinans  ba sa ki ka kontinié vwéyaj-la abò.

   Man ka swété zot bon vwéyaj andidan tren lavi-a, réisit é kado, anpil lanmou. Anfinaldikont, man ka rimèsié zot anpil di touvé kò-zot abò tren-an épi mwen.

   An tout manniè, man pa désidé kité tren-an lamenm, mé si sa rivé, sonjé man kontan kè zot vwéyajé abò'y, koté mwen.

   Tjenbon ! 

  Sé an ti mo-matjé anglé man transbòdé an kréyol.

   Léis

Pages