Accueil

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Konsèvatè lévé mouch wouj toupatou
Hughes Bartéléry

    Dépi yonn-dé lanné nou ka rimatjé an chanjman adan konpowtasion politisien sé gran péyi a. Toupatou oliwon latè ladwet konsèvatè ka pran pié tibren toupatou é yo sé di yo anvi pran an rivanch.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
 Sa man dwé Georges Mauvois...
Hughes Bartéléry

   Si lanvi matjé liv pran mwen an jou, sé Georges mauvois man dwé sa. Man té vini kontan tout pies téyat-li dépi an jou oswè man té monté wè yo jwé « Man Chomil » adan ti téyat Lopital Sivil la. 

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
KI MOUN KA CHONJÉ LÉRIPSION LA PÈLÉ LI 30 AOUT 1902 ?
Hughes Barthéléry

   Li 8 Mé 1902, lamontangn Pèlé té voyé an gwo difé ki adan twa-kat minit té brilé tout lavil Sen-Piè ek tjwé trant mil moun. Toutmoun L'Ajoupa, Mòn-Wouj, Baspwent alantoun, ki pa té risivrè ayen, di Bondié mèsi, difé-a pa té tonbé anlè yo.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
 SÉZÈ, AN RÉVOLTÉ LISTWÈ
Hughes Bartéléry

    Pou diziem lanniversè lanmò Sézè, lanméri Sent-Lis té ofè nou an film «Césaire et les révoltés de l'Histoire ». Padan inèd'tan man wè swasantan lavi mwen défilé douvan zié mwen.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Lavi lenterna Lisé Chèlchè
Hughes Bartéléry

   Pa koté lé lanné 1950, pres tout zélev lenterna Lisé Chèlchè té manmay sòti an komin é ki té désann lékol Fodfwans. Lé dé-o-twa anpami yo ki té ka rété Fofwans é ki té lenterna kanmenm, sé té yich milat papa yo té mété yo la pou pran séraj yo, pas yo té two dézodè.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
É si Sézè pa té jenmen ekzisté?

Tout moun sav lavi ka rivé asou an kout grenn dé. Sézè, kon nenpòt kiles pami nou , sé pé pa jenmen net. 

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
TOUT MOUN SÉ MOUN
Hughes BARTELERY

         Akondi pawol la Alcindò enmen ripwan an "tout moun sé moun", mwen man ka di tout moun sé moun pòtalan (important) an travay li dépi i ka fè'y bien.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
TRUMP, AN WA LAJAN PRÉZIDAN LE ZÉTA-ZINI
Hughes Bartéléry

   Lè man tann palé di wotè lajan Trump Prézidan Lé-Zétazini té ni, man mantjé tonbé léta. Ki manniè ansel moun asou latè Bondié a pé ni tousa bagay.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
FOK SOVÉ SOLDA GALION
Hughes BARTHELERY

     O pi lwen man a sonjé, adan siek-la ki fini pasé a, man pa té jenmen tann palé adan lonliwonnay (voisinage) mwen, di moun ki té rivé ni santan. Atjelman,  adan pres tout komin Matinik ni an moun santan é pa ni an mézon laritret ki pa ni omwen yonn

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
TAN AVAN-TAN JÒDI
Hughes BARTELERY

             Ni moun ka di lavi-a vini pli red atjelman, dot ka di sé moun-lan ka palé konsa a pa sav sa yo ka kriyé lavi red.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Risivrè lakrimojèn sé pa jé
Hughes BARTELERY

         Risivrè gaz lakrimojèn sé an vré bat manman. Sé malè tala ki rivé mwen an jou Paris, lè man té ka rantré lakay mwen apré travay. Sa rivé mwen métro Répiblik, an mitan an boul moun ki té ka kouri séré an bouch métro a. Olié man té fè kon yo, épi bat ariè, man kontinié pou alé gadé déwò sa ka pasé.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
40% lavi chè
Hughes BARTELERY

            Si ni an bagay tout moun ka palé, za palé, ké palé ankò lontan, sé zafè majorasion 40% salè sé fonksionnè-a. Majorasion taa, ka ba tout moun ti bouton. Sé dabò pou yonn sé fonksionnè-a ki ka touché'y la, pas yo pè pèdi'y.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Tan travay
Hughes BARTELERY

         Si ni an bagay ka montré manniè lavi ka alé douvan, sé tan travay. An koumansman, nou té esklav, pa té ni patwon sé té met, i té ka fè moun travay san rété lannuit kon jou, kon i lé, la i lé, lè i lé, yo té a dispozision'y,

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
Fok blijé moun alé voté
Hughes BARTELERY

            Éleksion tala montré manniè moun sanfouté di votman.  Poutan sé lanné man tann plis moun voyé pié kont politisien. Yo té ni an lokazion pou chanjé sa, men yo té simié rété bò kay. Trant pou san moun selman alé voté.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
An dépité pou fè kisa?
Hughes BARTELERY

            Adan ti péyi Matinik nou an, senkant twa moun ka prézanté kò yo pou éleksion dépité li 10 ek 17 jwen pwochen. Pli jenn-lan ni venndé lanné, pli vié-a ni swasantdouz lanné. Lè man ka wè balan moun ka goumen pou trapé an ti pos dépité, man blijé pozé mwen kèsion. Kisa yo ka alé chèché adan kalté lélékou (situation inextricable)  tala?

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
LIZIN GALION
Hughes Barthelery

            "Woch an dlo pa konnet doulè woch an soley". Larékot fini wouvè, é tout moun za lé téré lizin Galion san sonjé chonmaj yo ké mété adan tibren fanmi La Trasé.

 

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
LÉCHANJÈ LAMÉNA
Hughes BARTELERY

            Lè'w ka pran laj fout ou ka fè bétiz. Lot jou-a, yo fè di mwen man té ni an bon kanmarad ki té kouché Lopital Laména bien malad. Avan Bazil sé ni mové lidé pasé chèché'y, man di fok mwen alé wè'y.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
KRÉYÓL LÉKÓL
Hughes Bartelery

         Lot jou-a, man alé an vizit lakay doktez-zié mwen. Padan nou la ka bokanté, i mandé mwen ki manniè man ka otjipé tan mwen dépi man pati laritret. Man di'y konsa sé lankanpann man ka rété, alò man adan jaden lè bonmaten pou fè kò-a swé é lapré-midi man asou òdinatè ka matjé pou fè tet-la travay.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
DÈMEN
Hughes BARTELERY

            Ni an poveb kréyol ka di «  dèmen sé an kouyon », men, dapré sa man ka tann, dapré sa man ka li, dapré sa man ka wè, si ni an kouyon sé pa dèmen pou chèché'y. Okontrè, dèmen ké mennen ban nou an brital chanjman ki za koumansé boulvèsayé lavi nou.

Le bloc-notes de Hughes BARTHELERY
LA TRASÉ, TITAK LISTWÈ'Y
Hughes BARTELERY

            Man toujou ka palé di La Trasé, an kartié ki matjé jénes mwen, jòdi a man ké rakonté zot listwè'y.